Geoteknikk

Foto: COWI A/S

​Geoteknikk handler blant annet om de forskjellige jord- og bergarters egenskaper, stabilitet og fare for skred. Derfor inngår dette fagfeltet i de fleste bygg- og anleggsprosjekter. COWI har opparbeidet bred erfaring og kompetanse innenfor dette feltet.

​Etterspørselen etter geoteknisk kompetanse øker som følge av et voksende samferdselsmarked, sterkere fokus på skred og flom, intensiverte krav til geotekniske vurderinger i reguleringsplaner og krav om uavhengig kontroll av geoteknikk etter plan og bygningsloven. 

De geotekniske undersøkelsesresultatene inngår i geotekniske utredninger, dimensjonering og prosjektering. Alt for at bygninger, veier, jernbane, bruer og industri skal stå på trygg grunn.

Bredde i teknikk og antall tjenester

COWIs prosjekter spenner fra utredninger på mindre bygg og fundamenter til beregninger på noen av verdens største bruer, f.eks. Hålogandsbrua, Bjørnafjordbrua, Messina og Storebælt. 

Kombinasjonen geoteknisk ekspertise og erfaring samt nyere beregningsprogram gjør at COWI kan levere komplett geoteknisk bistand.

COWI tilbyr tidligfaserådgivning, prosjektering samt planlegging og gjennomføring av grunnundersøkelser med tilhørende geoteknisk saksbehandling. Vi har egen feltavdeling med egne borerigger som utfører borearbeid for geotekniske, hydrogeologiske og miljøtekniske oppgaver.

Våre geotekniske tjenester dekker blant annet:

  • Geotekniske beregninger, beskrivelser og 3D-modellering.
  • Komplett geoteknisk datarapportering (rapportering av feltundersøkelser og laboratorieundersøkelser)
  • Skredvurderinger (nødvendig for reguleringsplaner og utbyggingsplaner i skredutsatte områder og for å kartlegge eventuell skredrisiko)
  • Uavhengig geoteknisk kontroll
  • 3. partskontroll geoteknikk (fagteknisk kontroll av spesielle prosjekter)

Uansett hvor liten eller stor, hvor enkel eller kompleks en oppgave er, så løser COWI dette basert på vår geotekniske spisskompetanse kombinert med samspillet mellom COWIs øvrige fagområder.​

SIST OPPDATERT: 18.05.2016