Klimaeffektiv byutvikling på Furuset

Foto: a-lab
Fra senter til sentrum - en idékonkurranse om klimaeffektiv byutvikling på Furuset
Deltagerne i den åpne plan- og design-konkurransen ble utfordret til å utvikle en arealeffektiv byutvikling med økt tetthet (inntil 2000 nye boliger og 2800 nye arbeidsplasser).

Forslaget inneholdt en arealeffektiv byutvikling med høy tetthet i tilknytning til kollektivknutepunkt, noe som tirettelegger for høy andel gående, syklende og kollektivreisende. Den blågrønne strukturen ble styrket, og andre tiltak som gir redusert bilbruk lokalt og regionalt, samt redusert energibruk i eksisterende og ny bygningsmasse.

Den tverrfaglige arbeidsgruppen foreslo etablering og understrekning av to kontrasterende kvaliteter, den grønne og den urbane i et likevektig samspill. Ved å la Østmarka krype over E6 og Karihaugveien og ned til Furuset sentrum lages en ny kollektivtilknyttet innfallsport til marka. Forslaget viste fleksibiltet med tanke på trinnvis utvikling uten omfattende riving av eksisterende bygningsmasse.

Teamet gjorde oppfølgingsoppdrag for Oslo kommune i forbindelse med brukermedvirkning, klimagassregnskap, trafikkanalyser og midlertidig byomdannelse i samarbeid med Street artgruppen FRØ production mm.

Sammen med a-lab og Architectopia vant COWI den åpne konkurransen om klimaeffektiv sentrumsutvikling på Furuset. Juryen begrunnet kåringen med: “Forslaget viser et godt helhetsgrep for fortetting rundt kollektivknutepunktet og åpner for en trinnvis utbygging uten omfattende riving av eksisterende bygningsmasse. Her gir utkastet et overbevisende svar på konkurransens hovedoppgave knyttet til klimaeffektiv byutvikling.”

SIST OPPDATERT: 26.10.2017