Gjøvik sentrum

Foto: Skisse: Statens vegvesen

​Strategi for veg- og gatenett, grønn mobilitet, gåstrategi og gatebruksplan for Gjøvik byområde

​COWI har bistått Gjøvik og Statens vegvesen i arbeidet med å planlegge hensiktsmessig tilrettelegging for de forskjellige trafikantgruppene og byutvikling i tråd med Bystrategiens mål:

”Bysenteret skal styrkes med boliger, næringsliv og kulturaktiviteter.”

”Det skal være enkelt å reise til sentrum med alle transportmidler samtidig som sentrum er skjermet mot gjennomgangstrafikk og annen unødig biltrafikk.”

I forslaget har vi sett på konkrete infrastrukturgrep som kan gi effekt med tanke på målene, vi har blant annet foreslått følgende:

  • en sentrumsring for personbiler, området innenfor ringen defineres som sentrumskjernen og tilrettelegges for byliv, handel, rekreasjon, nyttetrafikk og myke trafikanter.
  • gateutforming på RV 4 der er en barriere mellom byen og Mjøsa
  • et finmasket sykkelveinett hvor alle har en trygg sykkelvei innenfor 200 m.
  • definerte gåruter og en elvepromenade med høy opplevelseskvalitet som binder sammen sentrum, skogene og Mjøspromenaden. 
  • “Metrobuss” med høy frekvens og hastighet for de viktigste målpunktene.

Arbeidet har vært utført i tett dialog med representanter fra kommunen, Statens vegvesen, kollektivselskapet og handelsstanden. Arbeidet har bestått i trafikkmodellering og trafikkberegninger av forskjellige scenarioer, utarbeidelse av vei- og gatestrategi, gatebruksplan og gåstrategi.

SIST OPPDATERT: 26.10.2017