Byrom i Lillestrøm øst

Foto: Ill.: Blå akitektur landskap ab

​Hensikten med arbeidet er å forankre og detaljere de gode intensjonene fra områdereguleringen og illustrasjonsprosjektet for Lillestrøm Øst, som premiss for videre detaljering av området.

Det skal utarbeides en hovedrapport for byrommene, hvor det gjøres rede for kommunens behov og krav til byrommene. Dette er et tverrfaglig arbeid hvor hensyn til interesser innen sektor for kultur, undervisning, teknisk og eventuelt helse og sosialtjenester ivaretas. Hovedrapporten følges opp med utarbeidelsen av en grov detaljplan for den tekniske infrastrukturen (inkl. grønt, kunst etc.).

Høye miljøambisjoner

Oppdraget baseres på en vedtatt områderegulering for Lillestrøm Øst med høye miljøambisjoner. Det skal bygges tett, høyt, med lav parkeringsdekning og med en rekke løsninger som er teknisk utfordrende og til dels uvanlige i Skedsmo. COWI sitt oppdrag er å delvis kvalitetssikre illustrasjonsprosjektet som ligger til grunn, og videre detaljere krav og gjennomføringsstrategi, som rammer for den videre planleggingen av Lillestrøm Øst - Område A.

Det utarbeides forprosjekt for byrom i Lillestrøm Øst, bestående av en hovedrapport og et tegningshelte.

1. Hovedrapport:

  • Aktivitetsprogram (Tilgjengelighet, aktivitet/bruk, kunst, parkering)
  • Miljøprogram (Energi og klima, overvann, støy, avfallshåndtering)
  • Kvalitetsprogram (Infrastruktur, utviklingsstrategi,     gjennomføringsfaser, tekniske og estetiske kvaliteter)

2. Tegningshefte (enkel detaljplan):

  • Illustrerende tegninger
  • Tekniske detaljtegninger
  • Tekniske plantegninger
  • Kostnadsoverslag
  • SHA-plan

En viktig del av oppdraget er å beskrive utbyggingsfaser og finansieringsalternativer for gjennomføringen. I den forbindelse er det svært viktig med tverrfaglig samarbeid og koordinering mot kommunens avdelinger.

SIST OPPDATERT: 27.10.2017