Byutvikling Nydalen

Foto: MAD
COWI har siden 1994 hatt en sentral posisjon som rådgiver i forbindelse med transformasjonen av Nydalen i Oslo. Området har i løpet av disse årene gjennomgått en forvandling fra et tradisjonelt industriområde til en moderne bydel og tyngdepunkt for byutvikling.

COWI har bistått de sentrale grunneierne i området med arealanalyser, skisse- /idékonsepter, regulerings- og bebyggelsesplaner, eiendomsdeling, utomhusplaner samt konsekvensutredninger.

Avantor AS har vært den desidert største og dominerende eiendomsaktøren i Nydalen. COWI har bistått Avantor med utarbeidelse av arealplaner for nærmere 500.000 m2 gulvflate for kontorer, boliger, skoler, hotell, forretninger, energisentral m.m. I tillegg har vi planlagt offentlige veier og friområder samt private utomhusanlegg i området.

Området som ligger inntil Akerselva har industrihistoriske tradisjoner
fra midten av forrige århundre og huset inntil 1980-tallet tradisjonell
tungindustri. Før ny utbygging kunne starte, var det derfor nødvendig å gjennomføre en omfattende planprosess for blant annet å fastlegge nye vei- og bebyggelsesstrukturer tilpasset ny arealbruk. Det har også vært en utfordring å finne løsninger som ivaretar hensynet til eldre bevaringsverdig industribebyggelse og Akerselva som en viktig ressurs når det gjelder friluftsliv/rekreasjon. 

COWI har bistått Avantor med planlegging og reguleringsplanbehandling av nytt samleveisystem, forprosjekt for overordnet byplan (vei- og bebyggelsesstruktur), reguleringsplaner for lokalveisystem/arealbruk og konsekvensutredning av utbyggingens virkninger for miljø, naturressurser og samfunn. Konsekvensutredningen omfattet byformanalyse, trafikkutredning, utredning av grunnforurensning og redegjørelse for forholdet til kulturminner/ kulturlandskap.

SIST OPPDATERT: 26.10.2017