Oslo bussterminal

Foto: Ill: Ruter/COWI/Placebo Effects/MAD

​COWI utarbeider konseptvalgutredning med siling av fem løsningsprinsipper. Utredningen skal ende med en anbefaling til en ny fremtids-sikret bussterminal, som blir en del av Oslos kollektivsatsning

Nåværende bussterminal i Schweigaards gate avvikler i dag mer enn dobbelt så mange bussavganger som den opprinnelig ble planlagt for, og har derfor nådd kapasitetsgrensen. Med bakgrunn i føringer fra Nasjonal transportplan, samt bystyrets vedtak i tilknytning til Områdeprogram Oslo S, har Ruter på bestilling fra byrådsavdeling for miljø og samferdsel igangsatt planarbeid for ny bussterminal på Oslo S. COWI ble i 2012, sammen MAD arkitekter, engasjert som rådgiver for dette arbeidet.

Oppdraget omfatter utarbeidelse av konseptvalgutredning (KVU), teknisk/arkitektonisk forprosjekt samt reguleringsplan og KU. KVU ble ferdigstilt i 2013, og viste at et grep med bussterminal på lokk på tvers over sporområdet gir best måloppnåelse og samfunnsøkonomisk nytte. Det er med bakgrunn i dette igangsatt arbeid med reguleringsplan og KU for en slik løsning.

Oppdraget er teknisk og anleggsmessig utfordrende. Grunnforholdene på Oslo S er vanskelige med til dels store dybder til fjell, noe som gir begrensninger mht. fundamenteringsmetoder. Videre vil etablering av en ny bussterminal over sporområdet på Oslo S måtte berøre togtrafikken og store publikumsstrømmer over en relativt lang anleggsperiode. Den nye bussterminalen må samtidig samordnes med andre store utbyggingsprosjekter på Oslo S både i tid og rom.

Oppdraget omfatter alle fagdisipliner, herunder geoteknikk, bygg-/anleggsteknikk, jernbaneteknikk, vei og trafikk, miljøfag, arkitektur og arealplan inkl. off. planprosess. Forslag til reguleringsplan med KU antas å kunne oversendes Oslo kommune for politisk behandling i løpet av 2016.

SIST OPPDATERT: 26.10.2017