Hjem / Skip Navigation LinksReferanser / Samfunnsplanlegging og ledelse / Evaluering og konsekvensutredning

Evaluering og konsekvensutredning

evaluering_konsekvens 
 Foto: Dwonderwall/flickr.
Utvalgte referanser evaluering og konsekvensutredning

Konsekvensutredning Rv 13 Gandsfjordforbindelsen, Sandnes kommune
Som en del av et oppdrag for Statens vegvesen Region vest med å utarbeide kommunedelplan for ny vegforbindelse mellom Sandnes øst og Forus, ble det utarbeidet en konsekvensutredning for tiltaket. Utredningen inneholdt alle miljøtema.

Utbygging av Nesbruket i Mosjøen, Bergene Holm ASGrunneier, Bergene Holm AS, ønsker å utvikle deler av arealene til dagens trelasthandel til alternativ bruk. COWI utarbeidet reguleringsplan og tilhørende planprogram og konsekvensutredning.

Drengsrudbekken næringsområde i Asker kommune

 

I samarbeid med Arkitektene AS utarbeidet COWI reguleringsplan med konsekvensutredning for Drengsrudbekken Næringsområde ved E18 i Asker. Opprettholdelse og styrking av bekkeløpet som en viktig natur- og landskapsressurs var en sentral målsetting i plan- og utredningsarbeidet.  (link til referanseark)

KVU Nedre Glomma, Statens vegvesen Region østUtarbeidelse av konseptvalgutredning for transportsystemet i Nedre Glomma (Fredrikstad og Sarpsborg). Konsepter ble utarbeidet og testet i forhold til trafikale forhold og samfunnsøkonomiske beregninger.

KVU Ny godsterminal i Drammensområdet, Jernbaneverket

 

Utarbeidelse av konseptvalgutredning for godsterminal i Drammensområdet. I tillegg til løsninger og lokaliseringer for eventuell godsterminal i Drammensområdet, skal det ses på konsekvenser for sporkapasiteten i området.

Evaluering av "Plan for inkluderende arbeidsliv i Fredrikstad kommune 2006-2009"

 

COWI har gjennomført en kvalitativ analyse og evaluering av Fredrikstad kommune sitt arbeid over 2006-2009 for å redusere sykefraværet som IA-bedrift. Vi så på hvilke tiltak som var satt i verk i virksomheter og deres erfaring med disse, samt i hvilken grad forankring og oppfølging av arbeidet i linjeledelsen har hatt betydning for arbeidet og resultatet ute i virksomhetene. 

Gjennomgang av drift og driftstøtte for sikker strømforsyning og kjøling til IKT anlegget i Regjeringskvartalet

Kvalitativ evaluering av prosedyrer og samhandling mellom etater og forslag til forbedringer (tiltaksplan). Kartlegging og tiltaksplan ble gjennomført med bred involvering. Presentasjon av rapport med forslag til tiltak som allerede var forankret i organisasjonen. Tverrfaglig prosjekt av prosesskonsulent og elektroingeniør. 
Oppdragsgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD).

 

Evaluering av Prehospital Divisjon ved Ullevål etter Sofienbergpark-saken

Evaluering av Prehospital divisjon ved Ullevål Sykehus for å vurdere om det var systemfeil som hadde ført til hendelsen, eller om den var enkeltstående. Det ble gjennomført en bred evaluering av organisasjonens funksjonalitet med vekt på organisasjonsstruktur, styring, ledelse, avvikssystem, prosedyrer, logistikk, kultur og kompetanseutvikling. Evalueringen inneholdt forslag til utviklingstiltak. 

 

Organisatorisk vurdering av den internasjonale avdeling av Det Kongelige Selskap for Norges Vel Norges Vel ble etablert for 200 år siden og er den eldste norske NGO. Den internasjonale avdelingen opererer i Øst-Afrika, Madagaskar og tidligere Jugoslavia. Norges Vels hovedsatsing er å bidra til utvikling av privat sektor via støtte til produsentorganisasjoner og økt kontroll over verdikjeden. Norges Vels utviklingsbistand bygger på verdier som bærekraftig utvikling, sosialt ansvar, demokratiutvikling, rettferdig fordeling av ressurser og likhet mellom kjønnene. Norad vurderer nå sin videre støtte til organisasjonen.

På oppdrag av Norad har COWI vurdert organisasjonen ut fra strategisk og organisatorisk suksess og andre faktorer som påvirker organisasjonens arbeid. Spesiell vurdering er blitt gjort av den pågående omorganiseringen og prosjektportefølje.

Evaluering av ICIMODs strategiske rammeverk og handlingsplan

Det Internasjonale senteret for integrert utvikling av fjellområdene i Nepal (ICIMOD) blir støttet av et samarbeid mellom norsk, sveitsisk og tysk bistand. Kriteriene som ligger til grunn for vurderingen er måloppnåelse, ressursbruk, effektivitet og resultater i form av bærekraftig utvikling. Evalueringens hovedmål er å rapportere på ICIMODs gjennomføringsevne og komme med forslag til forbedringer og økt innflytelse. Oppdragsgiver er Norad.

Vurdering av prosjekter i elveområdene Mara, Kagera og Sio-Malaba-Malakisi i Uganda og Kenya Norge og Sverige støtter samarbeidet i Nilen-vassdraget. Området dekker et betydelig nedslagsfelt for økosystemet rundt Viktoriasjøen og er et viktig bidrag til Nilen. Målet med støtten er å etablere et rammeverk for en bærekraftig utvikling og sunne investeringer for å forbedre levevilkårene og beskytte miljøet i området.

Hovedmålet med vurderingen er å bestemme levedyktigheten for prosjektene og å vurdere søkernes gjennomføringsevne. Oppdragsgiver er Norad.

 

 

 

 

 

 

SIST OPPDATERT: 12.12.2016