Hjem / Skip Navigation LinksReferanser / Samfunnsplanlegging og ledelse / Samfunnsøkonomisk analyse og metode

Samfunnsøkonomisk analyse og metode

Samfunnsokonomi 
 Foto: Jan Edvardsen/COWI AS.
Utvalgte referanser samfunnsøkonomisk analyse og metode

SAMFUNNSØKONOMISKE VIRKNINGER AV SAMFERDSELSINVESTERINGER
Nytten av bedre samferdselsinfrastruktur er ofte større enn det som vanligvis beregnes. I rapporten COWI har laget for KS brukes en agglomerasjonsmodell der bedre infrastruktur gir utvidede og mer integrerte regioner. Det skaper økt produktivitet og verdiskapning gjennom følgende mekanismer: bedre samsvar mellom tilbudt og etterspurt kompetanse på arbeidsmarkedet, bedriftene får tilgang til et mer komplett sett av markeder, og læring og spredning av kunnskap og nye ideer skjer raskere. I seks nokså forskjellige NTP-prosjekter ble produktivitetsvirkningen per sysselsatt beregnet til å variere fra 0,1 til over 2 prosent.

Rapporten går også gjennom nytten av mer helhetlig utbygging framfor oppsplitting i mindre prosjekter. Det fastslås at det finnes et potensial for effektivitetsgevinster i utbyggingsfasen ved større prosjekter. Samlet og effektiv utbygging vil også kunne føre til at samfunnet tidligere kan dra nytte av det ferdige prosjektet. Effekten av dette er illustrert i noen eksempler med utgangspunkt i konkrete vegprosjekter. COWI har også sett på hvordan nytten i et utvalg av vegprosjekter varierer med noen sentrale parametre i analysene. Lengre analyseperiode gjorde den beregnede lønnsomheten bedre for lønnsomme prosjekter og dårligere for ulønnsomme, mens lavere kalkulasjonsrente trakk i retning av å forbedre nytten i alle eksemplene.

 

Les rapport


Les sammendrag

 

 

INTERREG IVA PROSJEKTET VER-DI
Et COWI-team fra Danmark, Sverige og Norge skal utrede bærekraftig forretningsutvikling i og omkring fem naturreservat i de tre landene. Målet er økonomisk lønnsom og bærekraftig aktivitet. Områdene er Mols Bjerge og Skjern Å i Danmark, Fegen i Sverige og Hardangervidda og Trillemarka-Rollagsfjell i Norge. De norske partnerene er Buskerud fylkeskommune, kommunene Sidgal, Rollag, Nore og Uvdal, samt Universitetet for Miljø- og biovitenskap. Oppdragsgiver: EUs Interreg IVA program (2010 - 2012).

Et COWI-team fra Danmark, Sverige og Norge skal utrede bærekraftig forretningsutvikling i og omkring fem naturreservat i de tre landene. Målet er økonomisk lønnsom og bærekraftig aktivitet. Områdene er Mols Bjerge og Skjern Å i Danmark, Fegen i Sverige og Hardangervidda og Trillemarka-Rollagsfjell i Norge. De norske partnerene er Buskerud fylkeskommune, kommunene Sidgal, Rollag, Nore og Uvdal, samt Universitetet for Miljø- og biovitenskap. Oppdragsgiver: EUs Interreg IVA program (2010 - 2012).

 

HANDELS- OG NÆRINGSANALYSE NITTEDAL KOMMUNE
Nittedal kommune har en utfordring knyttet til handelslekkasje og utpendling, i stor grad til Oslo. Kommunen har et langsiktig mål om å utvikle seg som en attraktiv kommune for næringsliv og innbyggere. COWI har vurdert næringstilbudet i Nittedal kommune i dag, samt hvilke konsekvenser nyetableringer av handelsvirksomhet vil få, blant annet for allerede etablerte forretningsdrivende, infrastruktur og handelsmønster. Les  COWIs rapport (pdf)

 

HØYHASTIGHET I NORGE - KUNNSKAPSSTATUS
COWI er engasjert av Jernbaneverket for å utarbeide en kunnskapsstatus for høyhastighetsbaner i Norge med en oppsummering av tidligere utredningsarbeid. Arbeidet omfatter innsamling og systematisering av relevante norske og utenlandske utredninger, samt vurdering av sentrale tema som markedsanalyser, tekniske parametre for høyhastighetstog, byggtekniske utfordringer, krav til gjennomføring, kostnader, finansiering og samfunnsmessige effekter. Herunder gjennomgås nyttekostnadsanalyser utført av norske og tyske miljøer sett i forhold til metodikken i Jernbaneverkets metodehåndbok.   

COWI er engasjert av Jernbaneverket for å utarbeide en kunnskapsstatus for høyhastighetsbaner i Norge med en oppsummering av tidligere utredningsarbeid. Arbeidet omfatter innsamling og systematisering av relevante norske og utenlandske utredninger, samt vurdering av sentrale tema som markedsanalyser, tekniske parametre for høyhastighetstog, byggtekniske utfordringer, krav til gjennomføring, kostnader, finansiering og samfunnsmessige effekter. Herunder gjennomgås nyttekostnadsanalyser utført av norske og tyske miljøer sett i forhold til metodikken i Jernbaneverkets metodehåndbok.   

 

EFFECTIVE GUIDELINES FOR TRANSPORT PPP PROJECTS
Evaluering av erfaringer av offentlig/privat partnerskap (OPP) i transportsektoren i EU-landene. Kvantitative og kvalitative analyser ble utført, slik at guidelines og Best Practice for OPP-prosjekter kunne bli utarbeidet, med formål om å bedre resultatene av OPP-prosjekter i transportsektorene i framtiden.
Oppdragsgiver The European Commission, Directorate General for Energy and Transport.

 

SCOPING STUDY OF COST-EFFECTIVENESS OF EU ENVIRONMENTAL POLICY
Evaluering av hvorvidt de ulike miljøpolitiske EU-regulativer er omkostningseffektive. Oppdragsgiver The European Commission.

 

EVALUERING AV "PLAN FOR INKLUDERENDE ARBEIDSLIV I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2006-2009"
COWI gjennomførte en kvalitativ analyse og evaluering av Fredrikstad kommune sitt arbeid over 2006-2009 for å redusere sykefraværet som IA-bedrift. Data ble innhentet fra et utvalg kommunale virksomheter ved spørreskjema og stedlig dybdeintervju. Vi så på hvilke tiltak som har vært satt i verk i virksomheter og deres erfaring med disse, i hvilken grad forankring og oppfølging av arbeidet i linjeledelsen har hatt betydning for arbeidet og resultatet ute i virksomhetene, samt hvordan informasjonsflyten fra kommunen sentralt og ut i virksomhetene hadde fungert. Les  COWIs rapport (pdf)

SIST OPPDATERT: 02.12.2016