Hjem / Skip Navigation LinksReferanser / Vann og miljø / Forurenset grunn

Rensepark på Tverrfjellet, Hjerkinn

Foto: COWI AS

​​COWI har med en naturlig rensemetode, helt fri for teknisk support og tilført energi, løst problemet med forurensningen fra det nedlagte gruveanlegget på Hjerkinn.

Vannet som renner ut fra den nedlagte gruva er sterkt forurenset av tungmetaller. Fem tonn sink, ett tonn jern, 700 kilo kobber og 35 kilo aluminium havner i Hjerkinndammen hvert år. Det forurensede overløpsvannet renner ut av jernbanetunnelen som går inn i gruva og videre til en lokal bekk, Kvernbekken, som sender overløpsvannet videre til Hjerkinndammen og Folla. Dette representerer en betydelig forurensing, til stor skade for fisk og andre levende organismer.

Enkle, naturlige grep

COWI har designet og kontrahert et renseanlegg med utgangspunkt i et naturlig, lavteknologisk renseanlegg. De viktigste elementene er lufting av vannet, felling i dammer, rensing med olivin og dekklipp, samt aktivt bruk av myrområder for UV-nedbryting av fenoler. Rensemediet er olivingranulat, som har stor bindingskapasitet for de fleste tungmetaller og en rekke uorganiske forbindelser.

Landskapstilpasning

Prosjektering er utført med høye ambisjoner om landskapstilpasning slik at anlegget glir best mulig inn i naturmiljøet. Stedets tueaktige vegetasjon gir et landskap med en ”bølgende” karakter. Der inngjerding av dammer er nødvendig, tilpasses gjerdet landskapets småskala karakter med utforming etter lokal byggeskikk. Rensedammene nær Norsk Villreinsenter Nord har mest visuell effekt i landskapet. Det er et mål at renseanlegget skal fungere i samspill med Villreinsenterets fangstminnepark med sine natur- og kulturminneverdier.

Samarbeid med Villreinsenteret

COWI har utformet anlegget i tett dialog med Villreinsenteret og deres arkitekt Snøhetta. Siste rensetrinn foregår fullstendig integrert i terrenget. Våtmarka fungerer som et nedbrytningsområde av fenoler ved å eksponere vannet for UV og luft.

SIST OPPDATERT: 25.02.2016