Hjem / Skip Navigation LinksReferanser / Vann og miljø / Vannmiljø

Vannmiljø

Natur_vannressurs 
 Foto: Jan Edvardsen/COWI AS.
Utvalgte referanser innenfor vannmiljø

COWI reduserer forurensningen fra gruveanlegget på Hjerkinn Etter at Tverrfjellet gruver ble nedlagt i 1993, viste det seg at området var i fare for å bli sterkt forurenset av overvann som strømmet ut fra gruven og som fant sin egen veg ut i naturen. Sommeren 2011 ga Klima- og forurensingsdirektoratet (KLIF) Statskog oppdraget om å utrede forurensingsbegrensende tiltak. COWI fikk jobben, ferdig rapport ble oversendt KLIF før sommeren 2012 og er nå ute til høring. Les mer om Hjerkinn her.

Hovedplan overvann Nedleggelsen av hovedflyplassen på Fornebu i 1998 la grunnlaget for et av Norges største endomsutviklingsprosjekt. Planene omfatter 6000 boliger og 20 000 arbeidsplasser. COWIs hovedplan for overvann på Fornebu er basert på en åpen håndtering av overvannet med renner, kanaler og dammer. Åpne vannspeil er blitt et viktig identitetsskapende element for utviklingen på Fornebu.

Rensing av overvann fra hovedveierAvrenning fra høytrafikkerte veger inneholder en mengde forurensningsstoffer. Erfaring viser at utslipp kan renses med enkle naturbaserte løsninger, som også kan tilpasses byområder. COWI har utformet og overvåket renseløsninger for et stort antall hovedveg- og byutviklingsprosjekt i Norge. Vi har beskrevet renseløsningene i en rekke rapporter og håndbøker på oppdrag fra Statens vegvesen.

Avrenning fra urbane områderAvrenning fra tettsteds- og byområder skaper uønsket forurensning i nærliggende vannforekomster. Slike forekomster har ofte viktige funksjoner som rekreasjonsområder for innbyggerne. COWI har utviklet renseløsninger for å forbedre tilstanden i urbane vassdrag. Hovedutfordringen for rensingen er å fjerne ulike forurensningstyper fra trafikk, kloakklekkasjer, oljespilll og lignende. I Ski tettsted har en av COWIs løsninger, Blåveisbekken rensepark, vært i drift i 2 år.

Gjenåpning av vassdrag Oslo kommune har store ambisjoner om å ruste opp Groruddalen. Dalen er preget av tett boligbebyggelse, induistriområder og motorveger. Hovedelva Alna er lukket over lange strekninger. Planen er å gjenskape attraktive rekreasjonsområder ved å åpne opp og restaurerer elva. På et tidligere industriområde har COWI planlagt åpning av elva i sitt opprinnelige leie gjennom et nytt park- og elvelandskap. Den lokale badeplassen er gjenåpnet, og grunnlaget for en lokal fiskestamme er skapt på nytt. På oppdrag fra kommunen har COWI arbeidet med å integrere EUs Vannrammedirektiv i forvaltningen av vassdraget, slik at det biologiske mangfoldet blir ivaretatt. Målet er å sørge for det optimale møtet mellom vannteknikk, økologi, økonomi og estetikk.

 

Bruk av nedbørdata

Tønsberg Bydrift er nå "online" med met.no (Meteorologisk Institutt). Prosjektet er gjennomført som et spleiselagsprosjekt for 7 kommuner med Tønsberg som vertskommune, met.no (Meteorologisk Institutt) og COWI AS som rådgiver og prosjektleder. Målsettingen har vært å definere brukerbehov og tekniske løsninger for innsamling og overføring av nedbørdata mellom kommunene og met.no, samt hva som bør inngå i samarbeidsavtalene.

Samarbeid med VA-sektoren om etablering og drift av målestasjoner er banebrytende: Instituttet får høyoppløselig datagrunnlag i sanntid fra et utvidet og urbant stasjonsnett. Automatisk overføring av rådata fra driftskontrollsystemet hver time via internett gir raskere tilgang til data av bedre kvalitet. met.no tilbyr kvalitetssikrede returdata, og VA-tilpasset historikk og statistikk i form av grafer og rapporter i deres WEB-portal i bytte mot at kommunene etablerer og drifter utstyr og leverer rådata.

SIST OPPDATERT: 28.06.2016