Jernbane

Foto: Kuschke, Michael / NSB
Jernbaneprosjekt er ofte store og komplekse. Dette stiller store krav til rådgivere og planleggere, og forutsetter god samhandling mellom oppdragsgiver, offentlige aktører, ulike rådgivere, arkitekter og konsulenter.

COWI har omfattende kunnskap og erfaring fra slike planprosesser. Vi er vant til å arbeide i store team, gjerne samlokalisert som prosjektteam der oppdragsgiver og konsulent arbeider sammen.

COWI har et stort rådgivnings- og planmiljø innen jernbane, både i Norge, Danmark og Tyskland (ETC).

 

COWI har spesielt god kompetanse innen

 • prosjekt- og byggeledelse
 • systemdesign
 • stasjoner og terminaler
 • planlegging og prosjektering 
 • risikostyring/-analyser i hht. EN50126 RAMS
 • drift og vedlikehold
 • helse, miljø og sikkerhet
 • beregninger av miljøutslipp
 • kostnadsberegninger
 • samfunnsøkonomiske analyser for jernbaneinvesteringer
 • togframføring, vurdering av rutetabeller og driftskonsept

COWI har et komplett flerfaglig miljø innen

 • overbygning/spor
 • signal-/sikringsanlegg, inkludert ERTMS
 • banestrømforsyning og kontaktledningsanlegg
 • høy- og lavspenning hjelpekraftanlegg, herunder sporvekselvarme og togvarmeanlegg
 • jordingsanlegg
 • tele- og informasjonsanlegg
 • føringsveier

 

I COWI er prosjektledelse, planlegging og prosjektering av jernbane blant våre kjerneområder. Vi har et stort jernbanefaglig miljø i Norge, og i konsernet er både bredde- og spisskompetansen meget sterk. Vi har spesialkompetanse innen konvensjonelle og høyhastighetsbaner, samt ulike typer helautomatiske banesystemer.

COWI har i tillegg store fagmiljøer innen bru-, tunnel- og stasjonsdesign. De bidrar til gode løsninger som innfrir krav til funksjonalitet, arkitektur og miljømessige forhold.

SIST OPPDATERT: 12.11.2015