Metro

Metro 
 Foto: COWI.
Planlegging av T-bane/metro krever gode planprosesser for å ivareta ulike utfordringer med mange involverte parter. Prosjektene er teknisk kompliserte og planmessig vanskelige. Det er mange hensyn, krav og interesser som skal innfris best mulig.
COWI har et kvalifisert utrednings- og planleggingsmiljø med høy kompetanse og bred innsikt/erfaring i planprosesser. Vi har spesialister innen planjuss og grunnerverv, og vi har medarbeidere med spesialkompetanse innen Plan- og bygningsloven.

Planlegging og opprustning/fornyelse av T-bane/metro krever godt samarbeidsklima mellom byplanleggere, arkitekter, landkapsarkitekter, ingeniører, samfunnsplanleggere og ulike spesialister innen banetekniske fag. COWI har lang erfaring fra slike samarbeidskonstellasjoner.

COWI har et stort rådgivings- og planmiljø innen metro i Norge, Danmark og Tyskland, med lang erfaring fra utarbeidelse av utredninger/analyser og planer for T-bane/metro.

COWI har spesielt god kompetanse innen

 • prosess- og prosjektledelse
 • planjuss
 • byplanlegging og konsekvensutredninger
 • design av holdeplasser og stasjonsløsninger
 • trafikkteknikk
 • planlegging og prosjektering
 • risikostyring/-analyser i hht. EN50126 RAMS
 • drift og vedlikehold
 • helse, miljø og sikkerhet
 • mekaniske og elektrotekniske installasjoner

Våre medarbeidere har spesialkompetanse innen konvensjonelle baner og ulike typer helautomatiske banesystemer.

COWI har et komplett flerfaglig miljø innen

 • overbygning/spor
 • signal-/sikringsanlegg, inkludert ERTMS
 • banestrømforsyning, kontaktledningsanlegg og 3-skinneanlegg
 • høy- og lavspenning hjelpekraftanlegg, herunder sporvekselvarme og togvarmeanlegg
 • jordingsanlegg
 • tele- og informasjonsanlegg
 • føringsveger

SIST OPPDATERT: 11.11.2015