Veger og gater

Foto: COWI A/S
Norske veg- og gatenett har de senere årene hatt stor trafikkøkning med tilhørende kvalitetsforringelse. Dette medfører store kapasitets- og vedlikeholdsutfordringer.
For oss i COWI betyr dette at oppdragene blir mer spennende, interessante og utfordrende enn tidligere. Vi har spesialister innen alle relevante fagområder, og vi har god kompetanse og kapasitet til å utføre både små og store oppdrag innen veg- og gatesektoren.
 

COWI arbeider bl.a. med planlegging av 

  • offentlige og private veger og gater 
  • motorveger 
  • vegdrift og -vedlikehold
  • vegdekker

Foruten de mer tradisjonelle vegfagområdene, har vi kompetanse innen

  • støyberegninger og støytiltak
  • vegbelysning
  • kabler og ledninger
  • grunnerverv
  • kvalitetsplaner
  • HMS- planer

Innen vegdrift og -vedlikehold tilbyr vi rådgiving og planlegging i tilknytning til vegbelysning, lyssignalanlegg, grøntanlegg/skjøtselsplaner, skiltdatabase, belegning og vintervedlikehold.

COWIs kompetanse innen veg- og gateplanlegging er multidisiplinær. Vi dekker alle fagområder fra innledende fase på idéstadiet, til drift av ferdig anlegg. Vi er gode til å planlegge og gjennomføre optimaliseringsprosesser, og vi er gode rådgivere innen sammensatte transportsystemløsninger.

COWI arbeider med veg- og gateprosjekter i Norge og i utlandet. Det betyr at våre medarbeidere får impulser utenfra og tilføres ny kompetanse og teknologikunnskap. Vi er opptatt av å utvikle gode løsninger i nært samarbeid med våre kunder.

Vegprosjekter løses ofte i tverrfaglige team av COWI-medarbeidere med ulik fagtilknytning og eksterne konsulenter og arkitekter. Dette sikrer helhetlige og balanserte prosjektløsninger.

SIST OPPDATERT: 11.11.2015