Hjem / Skip Navigation LinksTjenester / Byggeri / Bærekraftige- og miljøriktige bygg

Bærekraftige- og miljøriktige bygg

Baerekraftige_bygg 
 Foto: Jan Edvardsen/COWI AS.
Verdenskommisjonen for miljø og utvikling beskriver bærekraftig utvikling som "en utvikling som ivaretar dagens behov uten å ødelegge mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov".

Strengere miljøkrav og økt oppmerksomhet rundt bedrifters samfunnsansvar, betyr nye muligheter for byggebransjen. Økt fokus på energibruk, klimaendringer, CO2-utslipp og andre miljømessige hensyn, har gitt uttrykket bærekraftig utvikling ny mening. At over halvparten av verdens befolkning bor i byer og urbane områder, understreker alvoret. 

Helhetlig tilnærmingVi integrerer bærekraftaspektet overfor energi, klima, miljø og trafikk og fokuserer på samspillet mellom mennesker, byen og bygningene ut fra et langsiktig perspektiv.

Bærekraftig utvikling involverer økonomiske, miljømessige og sosiale aspekter, tendensen er at de blir mer og mer overlappende. 

COWI arbeider overordnet med tre tilnærminger

  • samfunnsmessig bærekraft
  • miljømessig bærekraft
  • økonomisk bærekraft
Samfunnsmessig bærekraft

Det er viktig å betrakte mennesker og byrom som en helhet. Tilnærmingen er nødvendig for å skape nærmiljøer som gjør det attraktivt å være i bygningene og byrommet.

Miljømessig bærekraftEnergibruk er et av de viktigste miljøelementene ved bygningsutvikling. Via vår rådgiving er vi bevisst på å minimere energibehovet, integrere fornybare energikilder og effektiv bruk av fossilt brensel.

Miljøvennlige materialvalg er et annet element som blir stadig viktigere ettersom utslippene fra energiforbruk reduseres. Livsløpsvurderinger (LCA) er et nyttig verktøy for å velge materialer med lave produksjonsutslipp, kort transportavstand og miljøvennlig avfallshåndtering.

COWI har lang erfaring i å utvikle og optimalisere miljøkonsepter som vektlegger helhetlig planlegging, reduserer energibehovet og miljøbelastning fra materialer og samtidig er forberedt for morgendagens miljøreformer.

Økonomisk bærekraftig

COWI hjelper oppdragsgiver med å finne fram til de løsningene som er kommersielt og økonomisk optimale. Vi kalkulerer et prosjekts totaløkonomi ved å relatere kostnadsbærende elementer som forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og miljømessige belastninger til investeringskostnadene.

SIST OPPDATERT: 18.11.2015