Hjem / Skip Navigation LinksTjenester / Vann og miljø / Forurenset grunn

Forurensning i grunn, sediment og vann

Forurenset grunn 
 Foto: COWI.

Myndighetene har stor oppmerksomhet både på forurenset jord og grunnvann, og avrenning fra deponier. COWI utfører undersøkelser av forurensning, samt prosjektering av nødvendige tiltak for offentlige og private grunneiere.

Forurenset jord, sedimenter og grunnvann kan utgjøre en miljø- og helserisiko, og myndighetene har skjerpet kravene til kartlegging, kontroll og risikovurderinger. Det har blant annet blitt satt krav til grunnundersøkelser av områder hvor terrenginngrep er planlagt gjennomført.

COWI utfører undersøkelser av forurensning, og prosjektering av nødvendige tiltak i henhold til byggteknisk forskrift TEK 10, Forurensningsforskriften og veiledere fra Miljødirektoratet (MDIR). 

De vanligste tjenestene vi tilbyr er:

  • Miljøtekniske grunnundersøkelser
  • Risikovurderinger av forurensede områder samt utarbeidelse av tiltaksplaner ifm. bygge – og gravearbeider
  • Prosjektering, byggeledelse og oppfølging av tiltak for å fjerne forurensning eller hindre spredning
  • Overvåking av miljøgifter i vannforekomster
  • Environmental Due Dilligence (EDD)
  • Kartlegging av forurensede sedimenter i havneområder
  • Forurenset grunn på skyte- og øvingsfelt
  • Luftforurensning og spredningsmodellering
  • Bioakkumulering av miljøgifter

SIST OPPDATERT: 28.06.2016