/ Skip Navigation LinksOm COWI / Prisopplysninger

Prisopplysninger ved salg til privatpersoner

​Våre oppdragshonorar varierer med opp-dragets omfang og kompleksitet. Det honoreres normalt etter medgåtte timer med fastsatte timerater.

​Et konkret tilbud for ditt prosjekt utarbeides på forespørsel.
Tilbudet baseres på beskrivelse av hvilket arbeid som er avtalt utført
og inkluderer saksbehandlere som planlegges benyttet på oppdraget, timehonorar for hver av disse, forventet timeforbruk samt et estimat på nødvendig reisevirksomhet. Fastpris på oppdraget kan tilbys når arbeidsomfanget er presist definert.

TIMEHONORAR

Honorar per time varierer fra kr 900 til kr 1500 avhengig av saks-behandlerens utdanning og erfaring, samt hvilket markedssegment
oppdraget tilhører. Merverdiavgift på 25% kommer i tillegg til timehonoraret.

REISEKOSTNADER

Dersom det er nødvendig å foreta tjenestereiser i forbindelse med oppdraget, faktureres kunden for faktisk medgåtte kostnader med et tillegg av kilometergodtgjørelse og diett etter Statens satser. Timer som går med til reising honoreres etter samme satser som øvrige timer.

UTSTYRSLEIE

Dersom oppdraget krever utstyr, vil leie av utstyr komme i tillegg. Leiepris på utstyr vil fremkomme i tilbudet på det aktuelle oppdraget.

UTLEGG

Eventuelle utlegg knyttet til oppdraget (gebyrer for offentlig saksbehandling e.l) er ikke inkludert i budsjettet.

BETALINGSBETINGELSER

Medgåtte timer og kostnader faktureres månedlig. Betalingsfrist er 20 dager etter fakturadato. Fakturaen vil inneholde opplysninger om arbeidet som er utført.

SIST OPPDATERT: 10.12.2015