Det som skjer mellom byggene er det som skaper et samfunn

For å kunne tilrettelegge for et mer bærekraftig samfunn er det nødvendig at vi planlegger byene med et mål om å redusere klimaendringene og dens negative effekter. Et viktig, og nokså kritisk, steg for å nå dette målet er å skape en tverrfaglig tilnærming til byggingen av byer. COWI Try og årets innovasjonsprosjekt åpner dørene for dette. 

Verden står i dag overfor flere utfordringer og endringer som kan påvirke hvordan vi lever og vil bevege oss i fremtiden. Global oppvarming og urbanisering er blant utfordringene som nærmest er umulig å planlegge for. Nå har vi muligheten til å forbedre livskvaliteten for fremtidens generasjoner.

Min utdanning innen by- og regionplanlegging dreier seg i stor grad om å styre og strukturere den fysiske utviklingen i byer for at de skal bli mer bærekraftige, levedyktige og bedre å leve i. I dag bor omtrent halvparten av verdens befolkning i byer og antallet fortsetter å øke. Med det styrkes også behovet for smart byplanlegging. 

Vanligvis når det bygges nytt gjøres det innenfor eksisterende og bebygde områder. Da møter man på utfordringene ved å fortette byen uten at det går på bekostning av grøntområder, lekeplasser og livskvalitet. Innovasjonsprosjektet de andre COWI Try-studentene og jeg jobber med i sommer tar utgangspunkt i en helt ny by – Sollihøgda plussby – hvor utbygningen skal skje på bar bakke og på grøntarealer uten eksisterende bebyggelse. Fremtidens byer må baseres på miljøvennlige transportmetoder og kollektivmulighetene bør utgjøre ryggraden i bystrukturen. Samtidig bør byen ha en miljøvennlig bystruktur og gode steder å oppholde seg.

Sollihøgda plussby skal tilrettelegges for at ingen behøver å eie privatbil og transportformene skal være miljøvennlige. For å skape effektiv transport er det derfor nødvendig å legge boliger og virksomheter, som kan frakte mange reisende, til gode knutepunkter. Vi har muligheten til å påvirke hvordan mennesker beveger seg ut fra hvilke omgivelser og miljøer vi skaper. Som byplanlegger håper jeg å kunne tilrettelegge for nettopp dette. 

Planlegging er fremtidsorientert og vil gjerne dreie seg om å etablere en modell for fremtiden, slik prosjektet på Sollihøgda legger opp til. Fremtidens byer skal være "smarte" byer. De skal utnytte ressursene bedre, være energieffektive og ha smarte løsninger for hjem, transport, bygninger og infrastruktur. Vi må sørge for at byene, mens de fortettes, er steder hvor folk har tilgang til det de trenger; gode gater for gange, lokal handel, tilgjengelig transport, skoler og parkområder, for å skape god livskvalitet. Dersom vi kun setter opp bygninger, og glemmer det som skjer mellom byggene og det som skaper et samfunn, vil vi raskt se at livskvaliteten forsvinner ettersom byene forandres. 

Kommer vi i fremtiden til å slutte å gå ut, sette oss på en kafé, henge i parken eller gjøre de tingene vi gjør på fritiden i dag? Det tror ikke jeg. Jeg tror heller at fremtidens byer vil bidra til at vi gjør disse tingene enda mer. En by med kortere avstander mellom viktige gjøremål og funksjoner fører til at byene får plass til utemiljøer som fremmer gange og sykling, lek og rekreasjon. Jeg tror dette vil ha positiv innvirkning på innbyggernes helse og at det hever livskvaliteten i byen generelt. 

Fremtiden kan by på en betydelig konsentrasjon av selvkjørende elektriske kjøretøy som vil redusere behovet for parkering og trafikk. Dette vil være med på å endre måten en by og dens infrastruktur fungerer på. Man kan tenke seg en by som formes til rytmen av dens innbyggere – byene vil bli sunnere, lettere å bevege seg i, tryggere og mer produktive. 

Sollihøgda plussby er en mulighet og en læringsarena for omstilling til et mer bærekraftig bysamfunn, både sosialt, økonomisk og miljømessig. Det er et potensiale for å utvikle og iverksette nye løsninger. Byer er viktige for økonomisk utvikling og vekst, ny kunnskap, kreativitet og innovasjon. Samtidig må byer legge til rette for god livskvalitet. Utfordringene må blant annet løses ved samarbeid på tvers av sektorer og kompetanseområder, og nettopp det får vi muligheten til gjennom COWI Try. 

Jeg gleder meg utrolig mye til å tilbringe sommeren sammen med andre studenter fra ulike fagretninger for å jobbe sammen på en utfordrende og spennende innovasjonsprosjekt. Jeg ser frem til å både lære av dem og å bli inspirert til å tenke utenfor boksen. Jeg tror at dette arbeidet kommer til å ha betydning i årene som kommer.  

Hedda Sæther Rosenlund

Navn:

Hedda Sæther Rosenlund

Alder:

25 år

Bosted: 
Oslo

Studie:

By- og regionplanlegging ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet

Avdeling hos COWI:

By- og regionplanlegging