Sirkulærøkonomiens bidrag til å nå klimamålene

Tidligere var det tilstrekkelig å finne løsninger som isolert sett løste problemet, uten å vurdere konsekvenser i henhold til klima. Nå derimot, er det en viktig forutsetning at fremtidens løsninger er miljøvennlige og bærekraftige slik at klimatruslene kan bekjempes. Vi har behov for nye løsninger, drevet av nysgjerrige mennesker, om vi skal kunne nå klimamålene i Paris-avtalen.

I lang tid har mennesker i hovedsak jobbet for å sikre økt velstand og produksjon, men dette har etter min mening endret seg drastisk de seneste årene. Nå har verden kommet til et punkt, hvor man i større grad enn tidligere ser nødvendigheten av en global respons på klimatruslene vi står overfor. Vi har alle et ansvar; fra enkle hverdagstiltak til innovative bærekraftige løsninger og strategier på nasjonalt nivå.

Årets COWI Try innovasjonsprosjekt tok utgangspunkt i Sollihøgda plussby, som er spesielt interessant når det kommer til fremtidens bærekraftige løsninger. Byen skal produsere mer energi enn den bruker og er et miljøprosjekt der man nyttiggjør miljøvennlig og smart teknologi.

Mitt innovasjonsteam jobbet med sirkulærøkonomi og hvordan dette kan fungere, samt bidra positivt i utslippsregnskapet i praksis. Sirkulærøkonomi regnes som en av de mest effektive virkemidlene for å nå klimamålene. Begrepet kan forklares som et prinsipp for økonomisk virksomhet, der ressursene forblir i økonomien så lenge som mulig. På denne måten utnytter man jordas ressurser på best mulig måte, og støtter opp under bærekraftig og langsiktig verdiskapning. To enkle eksempler er å pante tomflasker og sortere avfall. Men for optimal utnyttelse av ressurser og avfall kreves det ikke bare nye og spennende løsninger, men også optimistiske mennesker som er mottagelige for forandringer.

Teamets ulike utdanningsbakgrunn og med det tverrfaglige tilnærming til oppgaven har vært helt nødvendig for å komme frem til gode og kreative løsninger. Vi har sett på muligheter for hvordan man kan nyttiggjøre avfall og på denne måten bidra til verdiskapning. Konseptet baserer seg på at avfall i byggefasen utnyttes over lengre tid. I utbyggingen av Sollighøgda plussby vil det genereres store mengder sprengningsmasser, som man ønsker å inkludere i byens sirkulære strategi. På denne måten kan man skape gevinster knyttet til økonomi og energibruk. Forutsatt at massene behandles lokalt så vil energibruken knyttet til transport av materialer reduseres betraktelig. Selvforsyning reduserer prosjektets anskaffelseskostnader, og har dermed positiv innvirkning på den totale økonomien. For å skape etterspørsel og økt behov for tilgjengelige råmaterialer må dessuten bruksområdene utvides.

For enkeltpersoner kan det være relativt enkelt å tenke miljø i hverdagen, men dette krever ekstra innsats og en indre motivasjon hos hver enkelt. I plussbyen skal vi skape et helhetlig samfunn som støtter opp om en bærekraftig bymodell, der det faller naturlig for enkeltmennesket å bidra. Vi håper at dette kan være til inspirasjon for resten av verden, slik at man en dag kan stå sammen om å ha nådd målene i Paris-avtalen.

Listen over nødvendige tiltak er uendelig, men personlig tror jeg en omvending i menneskets tankegang vil være viktig. Å tilintetgjøre dagens "kjøp, bruk og kast" holdning er antageligvis et dødt prosjekt, men dersom denne holdningen kan bære preg av "ta og gi" moralen kan man komme langt. En mobiltelefon mister ikke sin verdi, selv om den blir byttet ut med en ny. Ta en ny mobiltelfon, og gi tilbake den brukte. Kanskje kunne man innføre pant/depositum, eventuelt leieavtaler på for eksempel møbler og husholdningsapparater. På denne måten sørger man for at ressursene forblir i sirkelen og utnyttes optimalt.

Gjennom innovasjonsprosjektet og COWI Try har jeg fått en variert arbeidshverdag og blitt kjent med flinke mennesker på tvers av landegrenser. Vi har fått spillerom til å tenke stort og være kreative. Dette kan være krevende, men er også veldig spennende og ikke minst motiverende. Jeg er ikke i tvil om at erfaringen og kunnskapen jeg sitter igjen med etter sommeren vil komme meg til nytte i fremtiden.

Emilie Sofie Sollund Olsen

Navn:

Emilie Sofie Sollund Olsen

Alder:

24 år

Bosted: 
Trondheim

Studie (skole):

Bachelor i byggingeniør med spesialisering innen husbyggingsteknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Avdeling hos COWI:

Bygningsfysikk, bygninger