Utvikling mot ET grønnere bysentrum

Bilen har lenge vært et folkekjært fremkomstmiddel, og det er derfor viktig å iverksette tiltak som gjør det lettere og mer attraktivt å velge kollektivt. Dersom trenden med mindre persontrafikk og mer kollektivtransport fortsetter, noe jeg tror den gjør, er det viktig at det arbeides og satses betraktelig på dette området. Årets innovasjonsprosjekt fokuserer på nettopp dette – fremtidens bærekraftige transportløsninger – og jeg ser frem til å lære enda mer.

Som et resultat av økt fokus på et grønnere og fortettet bysentrum, er det et ønske om å redusere biltrafikken og gjøre kollektivtilbudene bedre og mer tilgjengelige for befolkningen. Oslo sentrum har, og vil fortsette å få, en tett bebyggelse og reiselengdene blir derfor korte. Spesielt rundt rush-tider oppleves det til stadighet kødannelser i sentrum, noe som fører til forsinkelser og ikke minst frustrasjon for de reisende.

Jeg har alltid hatt en stor interesse for å skape noe og jeg drømte lenge om å utdanne meg til å bli arkitekt, da jeg trives godt med å jobbe kreativt. Høsten 2014 flyttet jeg fra hjembygda i Tvedestrand til Oslo for å starte på masterstudiet "By- og regionplanlegging" ved NMBU i Ås. Studiet var svært lærerikt, men jeg savnet den mer tekniske biten og valgte derfor å bytte til byggingeniør-studiet på OsloMet etter å ha fullført førsteåret –noe jeg aldri har angret på!

Gjennom ingeniørstudiet og sommerjobb i Statens Vegvesen, merket jeg raskt at jeg trivdes godt med fagområder innenfor samferdsel og med å bruke digitale tegneverktøy. Det jeg liker aller best med fagfeltet er at det åpner opp for kreativitet og nytenkning, i tillegg til utfordrende og varierte arbeidsoppgaver. I andreklasse på ingeniørstudiet valgte jeg derfor å spesialisere meg innenfor teknisk planlegging hvor veg, vann og jernbane var fordypningsområder.

Spørsmålet om hvordan byer skal utvikle seg sett i sammenheng med trafikknettet var sentralt de to siste årene på ingeniørstudiet. Vi har fokusert mye på bærekraftige løsninger og reduksjon av biltrafikk, samt på utvikling og optimalisering av kollektivtilbudene. Årets innovasjonsprosjekt, som tar utgangspunkt i innovative og bærekraftige transportløsninger i forbindelse med Sollihøgda Plussby og i Ringeriksbanens servicetunnel, er derfor et veldig relevant og spennende prosjekt for min studiebakgrunn.

I COWI Try får jeg muligheten til å samarbeide med andre dyktige studenter, være kreativ og innovativ, og få mer kunnskap innenfor mitt eget og andre fagområder. Vi blir kastet ut i det, men får samtidig tett oppfølging og hjelp til enhver tid. Dette er en læringsform jeg trives godt med og anser som svært effektiv. Fremover ønsker jeg å utvikle meg ytterligere innen sporprosjektering og håndtering av digitale tegneverktøy, i tillegg til å få en bedre forståelse for hvordan man jobber på prosjekter og generelt som rådgivende ingeniør. Årets sommerjobbprogram og innovasjonsprosjekt treffer med det blink med tanke på mine interesser og ønsker.

For meg er COWI Try er en gyllen mulighet til å bli bedre kjent med bedriften, til å lære, og knytte vennskap og kontakter på tvers av land og avdelinger. Jeg ønsker å bruke sommerjobbprogrammet til å tilegne meg kunnskap innen flere områder, lære på tvers av fag og på den måten bli en bedre ingeniør - som forhåpentligvis er rustet til å møte de utfordringer og problemstillinger som måtte komme.

Eline Guttormsen

Navn:

Eline Guttormsen

Alder:

24 år

Bosted:

Oslo

Studie:

Ingeniørfag bygg med spesialisering i teknisk planlegging – OsloMet.

Avdeling hos COWI:

Bane