VI KAN IKKE FORTSETTE SOM FØR

Tenk etter: Tror du dine foreldre hadde en lettere oppvekst enn dine besteforeldre? Hva med deg selv, hadde du det lettere enn dine foreldre? For mange av oss, vil svaret være et helt klart ja.

...men hva tror du våre barnebarn vil svare? Får de det bedre om vi bare fortsetter som før?

Som samfunn kan vi ikke fortsette som før. Norge har i likhet med 192 andre land i verden forpliktet seg til et grønt skifte gjennom FNs bærekraftsmål.

Vi skal over på ren energi. Elektrifiseringen av Norge er i full gang. Biler, busser, ferjer og godstransport skal i løpet av de neste 5-10 årene fases over på fossilfritt drivstoff. Samtidig må vi bli mer energieffektive. Vi må dele på overskuddsenergien, eliminere unødvendig energibruk og jevne ut effekttoppene der vi har mulighet.

Samtidig blir vi flere. Byene våre vokser, blir større og tettere. Men bilbruken skal ned. Bruken av privatbil kan ikke fortsette som før. Innen 2025 har Regjeringen satt som mål at alle nybiler skal gå på fossilfritt drivstoff. Teknologien for selvkjørende kjøretøy ligger klar, men vil den forbedre eller forverre trafikken? Byene transformeres for å redusere transportbehovet og tilrettelegge for gående, syklister og kollektivreisende.

Det er lite vi kan gjøre med været, men konsekvensene av hyppigere styrtregn, flom og stormflo, kan ikke fortsette som før. Regn og flom gir alene årlig skader for over 5 mrd. kroner i Norge, opplyser forsikringsselskapene. I tillegg skyldes miljøgifter fra byene våre ut i elver og fjorder, truer biologisk mangfold og forurenser viktige naturområder.

I en nasjonal, europeisk og global målestokk, kan det virke nesten urealistisk og uoverkommelig å løse alt dette.

Men dette er løsninger vi allerede jobber med hver eneste dag. I hvert enkelt fag, i hvert enkelt prosjekt, vil hver puslespillbit som bidrar til dette grønne skiftet, bringe oss nærmere en bærekraftig fremtid.

Fremover vil vi vise myndigheter, oppdragsgivere og byggenæringen løsninger som bidrar til å realisere den grønne omstillingen samfunnet skal gjennom for at vi skal nå våre bærekraftsmål.


les mer