Foto: Aarhus Letbane

7 tips for å begrense store infrastrukturprosjekters innhugg i tettbebygde byer

Miljøkonsekvensanalyse Innsikt

Tettere bybebyggelse, økende krav til passasjerkapasitet og et globalt behov for å kutte CO₂-utslippene gjør at interessen for skinnegående trafikk øker i verdens byer.

Ifølge International Transport Forum vil passasjermobilitet – regnet som den samlede mengden enkeltreiser – øke med svimlende 200-300 prosent innen 2050. Det finnes med andre ord et enormt behov for mobilitetsløsninger, som f.eks. nye metrolinjer, for å sikre tilstrekkelig transportkapasitet når stadig flere flytter inn i voksende byer.

Selvfølgelig er det ofte komplekst og utfordrende å gjennomføre store infrastrukturprosjekter i tettbebygde områder. For det første må man passe på ikke å skade bygningene på overflaten når tunnelene bores. Og allerede før tunnelboremaskinene starter, må man vite hva som befinner seg under bakken, slik at byggearbeidet planlegges på riktig måte.

Av og til kan utfordringene ta overhånd, slik at den eneste mulige konklusjonen er at mye kunne ha vært gjort annerledes. Det viktigste er at man alltid lærer av sine feil når nye prosjekter startes.

Vår erfaring med store infrastrukturprosjekter har ledet oss til følgende sju tips for hvordan vi kan begrense miljøpåvirkningen og innhugget som nye, store transportløsning kan ha når de etableres i en tettbebygd by.

1. Analyser miljølovgivningen og plan- og byggelover.

Dette er selve grunnlaget for planlegging av når og hvordan arbeidet skal utføres. Det kan for eksempel være påkrevd at høringer må gjennomføres eller at tillatelser må søkes før arbeidet kan starte.

2. Ekspropriasjon?

Arbeidet kan ikke starte før alle rettigheter til berørte områder er sikret. For at myndigheter kan kreve at privateide områder stilles til rådighet for prosjektet, må det være basert på en juridisk prosess. Det kan ta lang tid. I Danmark regner man vanligvis med at hele ekspropriasjonsprosessen tar 1–1,5 år.

3. Hvordan vil prosjektet påvirke omgivelsene?

De forskjellige fasene i byggeprosjektet kan påvirke omgivelsene ulikt. Dette kan gjelde brannsikring for omkringliggende eiendommer, flytting av atkomstveger til bosteder, endring av bussruter og generell omlegging av trafikk. Under Cityringen-prosjektet på Københavns metro, ble f. eks i alt 80-90 trafikklys byttet, 30 bussruter lagt om og 12 000 kubikkmeter jord analysert og undersøkt av arkeologer for å identifisere og bevare historiske skatter.

4. Finn ut hvem du har som naboer.

Inngående kunnskap om omgivelsene er avgjørende for å planlegge arbeidet. Hvis byggeplassen ligger i et industriområde, kan det være mindre behov for å begrense støy, men det kan finnes virksomheter med sensitivt utstyr som ikke må utsettes for vibrasjoner. Kanskje ligger det skoler og universiteter i nærheten? I så fall er det desto viktigere å begrense støyen, særlig når det er eksamenstid.

5. Krav om kompensasjon eller gjenhusing?

De som bor i boligområder nær byggeområdet, kan ha rett til gjenhusing eller kompensasjon på grunn av støyen. Dette kan presse kostnadene i taket for byggeprosjekter i tettbebygde områder. Utfør grundige analyser av støynivåer, studer hvilke perioder som kan bli særlige støyete, og finn ut hvor mange husstander som blir berørt. Kan det lønne seg å treffe støyreduserende tiltak? Vurder for eksempel å sette inn ekstra lydisolerende vinduer på alle hus i nærheten eller stille særlige krav til underleverandørene om å begrense det støyete arbeidet til visse perioder.

6. Sett opp en plan for å håndtere støy og vibrasjoner.

Sett opp en plan med informasjon om i hvilken utstrekning omgivelsene vil bli berørt, forslag til tiltak for å begrense sjenanse og prosedyrer for å håndtere eventuelle konflikter. Denne planen blir et godt grunnlag for samarbeid med myndighetene og dessuten et fint hjelpemiddel i dialogen med naboene. Den er vel verdt innsatsen.

7. Vær oppriktig.

Uansett hvor mange forebyggende tiltak som treffes, og hvor omfattende planer som legges, er det ikke mulig å unngå alle former for støy når store infrastrukturprosjekter gjennomføres i tett bebyggelse. Vær oppriktig om dette når du snakker med allmennheten og viktige interessenter.
….
Det er komplekst og utfordrende å gjennomføre store infrastrukturprosjekter i tettbebygde områder. Det er selvfølgelig ikke mulig å unngå helt støy og klager, men ved hjelp av ovenstående tips kan man begrense problemene og gjøre det enklere for kunden, prosjektet og alle naboene.

Ta kontakt

Jesper Jørgensen
Project Manager
Land Administration, Denmark

Tel: +45 24201202

Møt eksperten

Å bidra til at et stort tverrfaglig prosjekt lykkes – hele veien fra idé til gjennomføring – er det som driver meg. Å samarbeide med andre faggrupper for å finne den beste løsningen for kunden er kanskje det beste og mest spennende ved arbeidet mitt.

De 15 siste årene har jeg hatt forskjellige roller i flere større infrastrukturprosjekter. I dag er jeg prosjektleder for arealoppkjøp og tillatelser innen Ring 3 Bybane-prosjektet og de forskjellige metroprosjekter som pågår i København.

Ta kontakt

Louise Rebien Villefrance
Vice President
Environment, Health and Safety, Denmark

Tel: +45 41768149

Møt eksperten

Egentlig hadde jeg tenkt å drive med bygningsprosjektering, men da jeg var ferdig med studiene fikk jeg øynene opp for arbeid med støyhåndtering i offentlige miljøer, og syntes det var spennende og utfordrende. Jeg har nå jobbet med dette i over 20 år. I dag er jeg så heldig å få lede en avdeling som rommer et stort tjenestetilbud innen miljø og arbeidsmiljø.