KUNNSKAPEN BAK KLIMAGASSUTSLIPP

Ida Nossen
Miljørådgiver i COWI

Når fremtidens veier skal bygges samtidig som vi ønsker å få ned klimagassutslipp blir vi nødt til å tenke nytt. Hvordan kan man bygge ut veier på en måte som slår bedre ut i et klimagassperspektiv?

Norge vil bygge veier og utvikle infrastruktur i lang tid fremover. Da er det viktig å kanskje kunne bidra til å endre prosjektet mer til miljøets beste. Jeg opplever at vi klarer å påvirke i mye større grad enn tidligere og at prosjektene endrer seg når konsekvensene synliggjøres. Utviklingen vi ser i prosjektene hvor fokuset på miljø og bærekraft vektes i større grad er noe vi kommer til å jobbe med mye, og det å kunne være med på denne utviklingen er veldig spennende.

Et eksempel på dette er ved veiutbygging over en myr. En gammel, dyp myr vil slippe ut svært mye klimagasser hvis den blir drenert for å bygge vei over den. Dette var for eksempel en problemstilling vi for bare få år siden ikke vurderte, men som vi i dag har et mye større fokus rundt.

Det er et veldig godt eksempel på hvordan miljø- og klimavurderinger påvirker veiprosjektene og der konsekvenser for utbygging endrer hvordan vi planlegger. I et slikt tilfelle vil vi se på både alternative traseer, forbedrede beregningsmetoder, samt se på hvordan tekniske løsninger kan minimere utslippene.

For miljøet vil nesten alltid det beste være å unngå utbygging. For å drive samfunnet fremover, må vi likevel bygge nye veier og annen infrastruktur, men vi kan gjøre det på andre premisser.
Ida Nossen Miljørådgiver i COWI

40 prosent av verdens CO2-utslipp stammer fra bygg- og anleggsbransjen. I et CO2-perspektiv vil nesten alltid det beste være å unngå utbygging. For å drive samfunnet fremover, må vi likevel bygge nye veier og annen infrastruktur, men vi kan gjøre det på andre premisser.

Mange av prosjektene vi jobber med, skal ikke bygges før om mange år. Da kan miljøfokuset ha blitt langt større, og kravene til bærekraft ha blitt mye strengere. Målet vårt er at prosjektene skal planlegges og bygges for å møte fremtiden og hvor man kan tenke at «dette prosjektet var fremoverlent» også da.

Hvordan kan vi bygge den broen for å tilrettelegge for fuglehekking eller andre forbedringer lokalt?

Teamene våre er tverrfaglige og vi vurderer ulemper, risikoer og muligheter – både når det gjelder støy, naturmangfold, landskapskvaliteter og klimagassutslipp.

Det handler om hvordan vi ser på mulighetene i prosjekt og hvordan vi kan integrere utvikling og miljø sammen. Hvordan kan vi bygge den broen for å tilrettelegge for fuglehekking eller andre forbedringer lokalt? Og hvordan kan vi beplante rasteplasser og veiskuldre for å ivareta insektene? Veiprosjekter i urørt natur vil alltid gi en negativ påvirkning. Men det er også muligheter for gode klima- og miljøvennlige valg og tiltak som kan gjøres. Det gjør veibygging spennende å jobbe med.