KUNNSKAPEN BAK MILJØANALYSER

Heidi Snemyr
Miljørådgiver i COWI

Når veier skal planlegges samtidig som CO₂-utslipp skal holdes nede, trengs det detaljerte analyser av hva som kommer inn og ut av materialer og hvor disse kommer fra. Hvordan kan sørge før at veibygging blir mer klimavennlig?

På ungdomsskolen var planen min å snu opp-ned på oljebransjen. I løpet av studiet innså jeg at det var enda mer spennende å jobbe overordnet med bærekraftproblematikk i ulike sektorer, og da er konsulentbransjen perfekt.

I dag beregner jeg blant annet klimagassutslippet til nye veiprosjekter og det mulige miljøavtrykket prosjektene vil ha i løpet av en gitt levetid. Det siste kalles livssyklusanalyser, gjerne forkortet LCA, og er en viktig del av bærekraftvurderingene i et prosjekt.

Ved hjelp av disse analysene kan vi avdekke hvor det er store muligheter til å begrense prosjektets påvirkning på miljøet og på hvilke områder teknologisk utvikling bør ha et ekstra fokus.

Hvis det foreligger tre ulike traséalternativer, setter jeg typisk opp et klimagassbudsjett for hvert av dem. Da ser jeg på alt fra materialforbruk, massetransport ut og inn og utslipp fra anleggsmaskinene, til hvordan arealendringene vil påvirke klimagassutslippet over livsløpet.

Massetransport utgjør en stor del av klimagassutslippene til et veiprosjekt. Hvis du sprenger bort en skjæring med en del fjell, blir det mye overskuddsmasser. Av og til får vi gjenbrukt disse massene på stedet, mens andre ganger får vi ikke til det.

Det ligger mye potensiale i å samarbeide med andre prosjekter som trenger overskuddsmasser. Hvis man for eksempel skal bygge en ny skole i nærheten av et veiprosjekt og trenger stein til grunnen, kan man hente fra et veiprosjekt i nærheten.

Da kommer tanken om materialdatabanker inn hvor folk kan registrere hva de har av materialer og planlegge fremover i tid hva de trenger og hva de skal kvitte seg med, det være seg betong, asfalt, stål eller gips.

Ambisjonen min er å bidra til en endring i Vei-Norge og for å utfordre status quo.
Heidi Snemyr Miljørådgiver i COWI

Noe jeg skulle ønske vi jobbet mer med i våre analyser er sosial bærekraft. Vi vet at mange av materialene vi bruker kommer fra land hvor arbeidsvilkårene ikke er gode, og dette bør også vurderes når vi velger materialer. Det bør være en del av bærekraftspakka.

Vi burde også ha enda mer krav inn mot miljø. Det er det foreløpig lite av i anleggsbransjen. Vi trenger for eksempel bedre insentiver til å elektrifisere tungtransport. Byggebransjen har flere krav og det er lagt opp til mer samarbeid på tvers av prosjekter og kommuner.

Ambisjonen min er å bidra til en endring i Vei-Norge og for å utfordre status quo. Og jeg har heldigvis merket forskjell i bransjen bare på de to årene jeg har jobbet i COWI.

Vi vet at mange av materialene vi bruker kommer fra land hvor arbeidsvilkårene ikke er gode, og dette bør også vurderes når vi velger materialer.
Da jeg begynte, var oppdragsgiverne mest opptatt av forurensing og påvirkningen på det ytre miljøet, og ikke like mye av de «usynlige» miljøpåvirkningene. Nå har både oppdragsgivere og myndighetene blitt langt mer oppmerksomme på viktigheten av å begrense klimaavtrykket. Det er nok smart. Hvis ikke de tar tak i det nå, vil bransjen fort komme på etterskudd i den grønne omstillingen verden står overfor – og det er ikke særlig bærekraftig. Det kan på lang sikt bli svært dyrt.