PROSJEKTKOMPLEKSITET AV NASJONAL BETYDNING

Foto: Nordic - Office of Architecture

Et nytt nasjonalt beredskapssenter for politiet er et prosjekt av stor nasjonal betydning: Målet for senteret er at det effektivt skal legge til rette for å forebygge, avverge, håndtere og normalisere ekstraordinære hendelser og kriser, og å skape trygghet for befolkningen. Det skal gi rask, effektiv og sikker innsats fra beredskapsressursene. 

Senteret skal dekke behovet for bedre treningsfasiliteter og nødvendige lokaler for beredskapstroppen, bombegruppen, krise- og gisselforhandlerne og politiets helikoptertjeneste. Andre nasjonale beredskapsressurser skal kunne benytte senteret til trening. Beredskapssenteret skal også legge til rette for bedre fagutvikling og samtrening med blant annet innsatspersonell.

Beredskapssenteret skal ligge på Taraldrud i Ski kommune. Området ligger vest for E6, som er regulert til formålet, og er i underkant av 350 dekar. Størrelsen av bygningsmassen anslås til 25.000-30.000 m2 BTA. 

Prosjektet vil blant annet inneholde administrasjonsbygg, helikopterbase, parkering og treningsfasiliteter som skytehus, skytebaner og svømmehall. 

Anleggs- og utomhusarbeider knyttet til veier, infrastruktur, perimetersikring, helikopterbase, voller, flater for flyside helikopter og skytebane m.m. inngår også i prosjektet. 
 

Mer om prosjektet

Hvor:

Taraldrud, Norge

Når:

2016 - 2020

Kunde:

Det Kongelige Justis- og Beredskapsdepartement

Våre tjenester:
 • Prosjekteringsgruppeledelse
 • BIM
 • Samfunnsøkonomi
 • Byggteknikk
 • Geoteknikk
 • VVS
 • Elektro
 • IKT
 • Akustikk
 • Brann
 • Bygningsfysikk
 • Energi
 • Landskapsarkitektur
 • Veg
 • Trafikk
 • Vann og overvann
 • Vann og avløp
 • Miljø
 • Sikkerhet

Ta kontakt

Kirsti Engebretsen Larssen
Senior Market Director
Management, Norway

Tel: +47 92232122

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN