BYGGEPLAN FOR SYKKELVEGER LANGS RING 2

Infrastruktur Løsninger

Bymiljøetaten (BYM) jobber for å bedre tilretteleggingen for syklister i Oslo. I denne forbindelse skal det utarbeides byggeplan mellom Blindernveien og Vogts gate som utgjør en del av Ring 2 i hovedsykkelveinettet.

Strekningen inngår som en viktig, men manglende lenke i plan for hovedsykkelveinettet fra 1989 og er samtidig sentral i byens kollektivnett. Ulykkesrisikoen er forholdsvis høy, særlig i de mange trafikkbelastede kryssene. Fotgjengere og syklister er utsatte grupper.

Målet med prosjektet er å foreta en miljømessig og estetisk opprusting av Kirkeveien, øke framkommeligheten for kollektivtrafikken, samt etablere gode forhold for syklister ved å anlegge sykkelfelt på strekningen. Videre skal alle kryss utbedres slik at gående og bevegelseshemmede kan ferdes sikkert ved krysning av veien. Universell utforming skal gjennomføres på hele strekningen.

MER OM PROSJEKTET

Hvor:
Oslo

Når:
2012-2019

Kunde:
Bymiljøetaten

Våre tjenester:

 • Veg
 • Trafikk
 • Vann og avløp
 • Belysning
 • Konstruksjoner
 • Landskapsarkitektur
 • Støytiltak
 • Ytre miljø
 • SHA
 • Geoteknikk
 • Elektro

Ta kontakt

Steffen Hovde
Sivilingeniør
Roads, Norway

Tel: +47 959 89 131

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN