Kompleks oppgradering av oslofjordforbindelsen

Utenfor Oslo ligger Riksvei 23 (RV23), som er en del av Oslofjord-forbindelsen sør for hovedstaden. Utbyggingen av RV23 Dagslett - Linnes er en konsekvens av behov for oppgradering av den opprinnelig veien som forbandt Dagslett i Røyen kommune, og Linnes i Lier kommune, og er en ny riksveg mellom E6 og E18.

Oppdraget omfatter prosjektering av 5,5 kilometer firefelts motorvei og 2,2
km tunnel, i tillegg prosjektering av bru, flomsikring, sykkel- og gangveier, reetablering av jordbruksmark og støytiltak, samt et nytt planfritt kryss. COWI utførte også landskapsprosjektering i dette omfattende infrastrukturprosjektet.

Prosjektet har også rommet komplekse utfordringer – geoteknisk så vel som politisk. Deler av strekningen gikk over et av landets mest fruktbare jorder, med betydelige matproduksjon. Løsningen ble en nedgravd miljøtunnel, som også reduserer støy i nærmiljøet. I tillegg hadde deler av prosjektområdet høyt artesisk vanntrykk og mye kvikkleire i nedre jordlag. Trykk eller påvirkning fra store vannmengder gav høy risiko for bunnoppressing ved utgravingen av miljøtunnelen. 

Byggeplan og arbeidstegninger ble utarbeidet, og omfatter plan-, snitt- og detaljtegninger av støyskjermer, vei, tunnel, erosjonssikring, bru, sykkel- og gangvei, beplanting og reetablering av jordbruksmark. Prosjektet har sikret god samhandling mellom fagene gjennom utstrakt bruk av BIM og 3D-modellering.
 

Mer om prosjektet

Hvor:

Mellom Røyen og Lier kommune, Norge

Når:

2015 - 2017

Kunde:

Statens Vegvesen, Region Sør

Våre tjenester:
 • Vegplanlegging
 • Trafikkplanlegging
 • Arealplanlegging
 • Landskapsarkitektur
 • Transport
 • Miljø
 • Geoteknikk
 • Vann og avløp (VA-teknikk)
 • Overvannshåndtering
 • Byggeplan
 • Støymålinger
 • Tunnel
 • Bru
 • Natur og plantelære
 • Geoteknikk
 • BIM
 • Prosjektledelse
 • Flomsikring

Ta kontakt

Frode Geir Bjørvik
Project Director
Transport and Urban Planning, Norway

Tel: +47 40616717

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN