Kartlegging av naturtyper på øyene, Bærum kommune

Miljø Løsninger

På grunn av sterkt arealpress samt forventning om store naturverdier trenger Bærum kommune å få oppdatert kunnskapsgrunnlaget om naturen i kommunen. COWIs biologer har i den sammenheng kartlagt arter og naturtyper på flere av øyene i Bærumsskjærgården.

På Oustøya, Grimsøya, Kråkholmen, Furuholmen, Mellemholmen og Gåsøya ble det kartlagt ca. 200 truede, sjeldne eller spesielt viktige naturtyper for biologisk mangfold. I tillegg er det kartlagt en rekke rødlistearter, som dragehode, smaltimotei og svartmispel. Kunnskapen fra kartleggingen vil blant annet brukes i kommunens arealforvaltning i forbindelse med byggesaker, samt prioritering av skjøtsel og annen ivaretakelse av spesielt verdifull natur.

Klikk her for å laste ned rapporten


Kartet viser områder hvor naturtyper er kartlagt på Oustøya, Grimsøya, Gåsøya Kråkholmen, Mellemholmen og Furuholmen.

Ta kontakt

Kaj-Andreas Hanevik
Naturforvalter
Spatial planning and Landscape architecture, Norway

Tel: +47 97078746

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN