STRATEGI FOR ET FORNYBART OG BÆREKRAFTIG OSLO 

Foto: Claus Knuth

Oslo kommune har høye ambisjoner for kutting av klimagassutslipp og ønsker å sette tydelige mål for veien mot et fossilfritt samfunn: Ambisjonene i 2014 var å redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen 2030 sammenlignet med 1991-nivå, og at Oslo skal være fossilfri innen 2050. 

COWI bisto Oslo kommune med å utarbeide et faglig fundament og et forslag til klima- og energistrategi for Oslo. Prosjektet skulle gi et grunnlag for en overgang til et fornybart og bærekraftig samfunn, for å ta et steg nærmere det grønne skiftet. 

Prosjektet omfattet å sammenstille et faktagrunnlag for sektorene transport, bygg, ressursutnyttelse, energi og distribusjon, og å på grunnlag av dette bistå til utforming av strategien. I strategien ble det kartlagt hvilke tiltak som vil ha størst positiv effekt for klima og miljø på kort sikt (forventet effekt innen 2-7 år), mellomlang sikt (forventet effekt innen 7-20 år) og lang sikt (forventet effekt innen 20-40 år).

I arbeidet med strategien deltok ca. 40 kommunale, statlige og private virksomheter og det ble gjennomført en serie med møter og seminarer.

Etter at prosjektet var ferdig har nytt byråd skjerpet ambisjonene. I en tilleggsinnstilling ønsker de å halvere klimagassutslippene allerede innen 2020 og oppnå 95 % reduksjon innen 2030. Oslo ble av EU kåret til Europas miljøhovedstad i 2019.
 

Mer om prosjektet

Hvor:

Oslo

Når:

2014

Kunde:

Byrådsavdelingen Miljø og samferdsel, Oslo kommune

Våre tjenester:
  • Strategisk miljørådgivning

Ta kontakt

Tore Methlie Hagen
Chief Specialist
Environment and waste, Norway

Tel: +4797523018

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN