Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Narvik

Foto: Ragnhild Heggem Fagerheim

 

Miljø Løsninger

På grunn av overskridelser av de nasjonale grenseverdiene for svevestøv (PM10) i 2016 ble Narvik kommune pålagt av Miljødirektoratet å utarbeide en tiltaksutredning for lokal luftkvalitet.

COWI har kartlagt nåværende forurensningssituasjon, samt utarbeidet forslag til tiltak som nå vil bidra til å forbedre forurensningssituasjonen.

For å kartlegge de relevante og mest vesentlige utslippskilder i Narvik, ble det utarbeidet et luftsonekart som viser forurensningssituasjonen for svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO₂). SINTEF Molab har i tillegg bistått med kontroll og drift av målinger av PM10 på to steder i Narvik sentrum, samt målinger av NO₂ ved hjelp av passive prøvetakere. Dette arbeidet har vært et viktig grunnlag for å bestemme hvilke tre tiltak som vil ha størst effekt på forurensningssituasjonen i Narvik. Den endelige tiltaksutredningen ble ferdigstilt i begynnelsen av 2019 og vil bli stående som et viktig verktøy for Narvik kommunes strategi og arealplanlegging i fremtiden.

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Narvik

NÅR:
02.2018 – 02.2019

KUNDE:
Narvik kommune

COWIS TJENESTER:

  • Prosjektledelse
  • Luftkvalitet
  • Luftsonekart
  • Tiltaksutredning

Ta kontakt

Janne Berger
Miljørådgiver Luftkvalitet
Environment, Norway

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN