Vindsimuleringer, luftkvalitet og lokalklima ved Østensjøbanen

Foto: Ragnhild Heggem Fagerheim

Miljø Løsninger

I forbindelse med utarbeidelse av forprosjekt for oppgradering av Østensjøbanen Etterstad-Hellerud, fikk COWI i oppdrag fra Sporveien Oslo AS å bistå med rådgivingstjenester innen ulike fagfelt. Blant disse var utredning av vindkomfort og vindsimuleringer i forbindelse med planlagt oppføring av Brynseng torgbygg, lokalisert på Brynseng T-banestasjon.

Vindsimuleringene ble utført ved bruk av vindmodellen UrbaWind og resultatene viser effekten torgbygget har på lokal middelvind og turbulens. Det ble også gjort modellering og vurderinger rundt vindkomfort på uteoppholdsarealer i tilknytning til bygget. Vindkomfort vurderes i forhold til Lawsons vindkomfortkriterier, som angir vindstyrker som oppleves som komfortabel for et gitt oppholdsrom eller aktivitet (sittende på utearealer, gående og stående fotgjengere, inngangspartier, etc.).

Det ble også gjennomført overordnede utredninger av luftkvalitet, basert på foreliggende lokale luftkvalitetsmålinger og luftsonekart, og lokalklima, basert på værdata fra nærmeste meteorologistasjon.

MER OM PROSJEKTET

HVOR:
Oslo

NÅR:
2018

KUNDE:
Sporveien Oslo AS

COWIS TJENESTER:

  • Vindsimuleringer
  • Vindkomfort
  • Lokalklima
  • Utredning av luftkvalitet

Ta kontakt

Janne Berger
Miljørådgiver Luftkvalitet
Environment, Norway

COWI-PROSJEKTER RUNDT OM I VERDEN