Varsel om oppstart av detaljregulering for Haugland næringspark

I henhold til Lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Plan 516 - Haugland næringspark, Søre Haugland, gbnr 15/275 mfl., i Askøy kommune.

Formålet med planen er å tilrettelegge for kommunens tekniske etater, inkludert dagens brannstasjon. Det skal også tilrettelegges for videreføring av dagens bussvirksomhet.

Det er gjennomført oppstartsmøte med Askøy kommune. Tiltaket ble i tidlig fase vurdert å utløse krav om konsekvensutredning på grunn av bebyggelse på 15 000m2. Bebyggelsen er nå nedjustert og tiltaket er vurdert ikke lenger å utløse konsekvensutredning. Behov for regulering av tilliggende trafikkarealer avklares undervegs i planarbeidet. Det vises til vedlagte dokumenter for ytterligere informasjon.

Eventuelle merknader eller innspill til varsel om oppstart kan sendes skriftlig til plankonsulent innen 26.mai 2021. Vennligst merk henvendelsen med referanse A120946.

Postadresse:
COWI AS v/Jannicke Neteland Olsen
Postboks 2422
5824 Bergen

E-postadresse:
jaon@cowi.com

Innspill og merknader får ikke egne svarbrev, men blir kommentert og vurdert av forslagsstiller, og er en del av det samlede planmaterialet som sendes til kommunen for videre behandling. Dersom det er spørsmål til planarbeidet, kan spørsmål rettes til plankonsulent.