Varsel om oppstart for detaljreguleringsplan for "Fana, gnr. 57, bnr. 3 Friluftsområde Nedre Totland", i Bergen kommune

I henhold til Lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-8 blir det med dette meldt at det settes i gang arbeid med detaljreguleringsplan for "Fana, gnr. 57, bnr. 3 Friluftsområde Nedre Totland", i Bergen kommune.

Forslagsstiller og konsulent

Espira Gruppen AS er forslagsstiller, og COWI AS er konsulent for planarbeidet.

Planområdet

Varslingsområdet
Planområdet ligger innenfor gnr. 57, bnr. 3, på Nedre Totland, i Fana bydel. Fra området er det ca. 600 meter å gå til bussholdeplass i Totlandsvegen (fylkesveg 5192). I kommuneplanens arealdel 2018-2030 (KPA2018) er varslingsområdet avsatt til LNF-areal. Varslingsområdet er på omtrent 4 dekar, og er vist på vedlagt varslingskart. 

Om nærområdet
Bebyggelsen i nærområdet er preget av å være delvis spredt og delvis bebygd i mindre boligfelt. Det er ellers områder for friluftsliv og landbruksdrift i nærområdet. Utenfor varslingsområdets nordvestre side går det en eldre steingard.

Planen sitt formål

Formålet med planen er regulere arealet til friluftsformål med enkel tilrettelegging. Espira Solknatten barnehage benytter i dag området som utfluktsområde, og det er etablert en gapahuk og en enkel hytte med toalettfasilitet i området. Formålet med planen er å legge til rette for en varig løsning for eksisterende bruk og bebyggelse. Bakgrunn for planarbeidet er Bergen kommune sitt krav om at arealet må reguleres, dersom dagens bruk av området skal kunne fortsette. Viser her til Byrådet sitt vedtak av 04.01.2019 i sak nr. 1001/19. Det vil ikke være innlagt vann eller kloakk i bygningsmassen, og planforslaget vil ikke legge opp til utskifting av masser. Det legges opp til at barnehagen benytter rutebuss for å komme til området.

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning etter Lov om planlegging og byggesaksbehandling § 4-1.

Merknader til varsel om oppstart

Eventuelle merknader eller innspill som kan ha innvirkning eller interesse for planarbeidet kan sendes skriftlig til plankonsulent innen 29.01.2020.

Postadresse:
COWI AS
Postboks 2422
5824 Bergen

E-postadresse:
aavk@cowi.com

Vennligst merk henvendelsen med referanse A127003.

Innspill og merknader får ikke egne svarbrev, men blir kommentert og vurdert av forslagsstiller, og er en del av det samlede planmaterialet som sendes til kommunen for videre behandling.

Spørsmål vedrørende reguleringsarbeidet kan stilles til: COWI AS v/Anja Vik, tlf. 45 44 87 69.

Les mer her