Illustrasjon av scenerommet i Jåttåvågen, buss, stasjonsområdet med leskur osv. avviker fra hva som endelig blir besluttet. Illustrasjon: COWI

Bussveien gjennom Jåttåvågen i Rogaland halverer klimagasspåvirkning av betongbruk

20.05.2022

Unike arkitektoniske og estetiske kvaliteter, bærekraftssertifisering og massiv reduksjon av betongbruk er blant nyvinningene i prosjektet.

Arbeidsfellesskapet KSR ANS (Risa AS og Kruse Smith Anlegg AS) med COWI som rådgivere, har signert kontrakt for det fremtidsrettede prosjektet Fv. 44 Bussveien, Stasjonsveien- Gauselvågen med Rogaland fylkeskommune.

Arbeidet med å drive prosjektet i en bærekraftig retning er noe divisjonsdirektør for transport og byutvikling, Jesper Asferg, mener har vært helt essensielt.

– Bussveien gjennom Jåttåvågen er på mange måter en manifestasjon av visjonen til COWI om å sammen forme en bærekraftig og god verden å bo i. Dette prosjektet går i hjertet av hvordan vi ønsker å arbeide fremover, og det er en stor glede å se at vi i samarbeidet med KSR og Rogaland Fylkeskommune har skapt et unikt løsningsforslag, sier Asferg.

– Igjennom innovative løsninger reduserer vi materialforbruket og dermed klimaavtrykket, samtidig som vi betrakter prosjektet som et byutviklingsprosjekt som skaper nye byrom der vi setter brukeren i sentrum og gir rekreative muligheter – helt i tråd med vår visjon, fortsetter han.

Vinn-vinn-situasjon

Prosjektet skiller seg ut fra mengden, blant annet grunnet reduksjonen i betongbruk, noe som igjen har ført til en halvering av klimagasspåvirkningen. Det har man blant annet gjort ved å endre designet på det såkalte Karusellkrysset, slik at konstruksjonen kan optimaliseres med hensyn til betongbruk og tilpasning til det omkringliggende området.

– Dette gjør også at vi reduserer både kostanden for prosjektet og samtidig reduserer CO₂-avtrykket, og det kaller vi en vinn-vinn-situasjon. Dette har ikke på noen måte gått ut over det estetiske, tvert imot har vi laget nye områder til aktivitet og ferdsel for myke trafikanter, sier Tom Erik Carstensen, tilbudsleder fra COWI.

Illustrasjon: COWI

Carstensen beskriver området som et byutviklingsprosjekt snarere enn bussvei, og viser til tre ulike områder der folk kan oppholde seg og aktiveres.

– Vi har blant annet planlagt for basketbane, tuftepark og lekeområde ved at vi har aktivisert området under brua. Dette blir et område skjermet for vær og vind og ved å aktivisere dette området gir prosjektet også noe tilbake til nærområdet. Vi bruker arkitekturen i prosjektet for å fremme økt andel reiser med kollektivt, sykkel og gange. Dessuten vil lysdesignet skape en lun og god atmosfære i området.

De tre områdene innbefatter en bru over jernbanen (Hinnavågen bru), et scenerom man vil kunne bruke som torg, og Karusellkrysset; et lokk som vil brukes som torg og fremtidig mobilitetspunkt

– Det at vi har myke trafikanter og kollektivt på toppen av krysset og at biltrafikken ledes under gjør at vi kan aktivisere denne delen av byen som før var det man kan kalle en trafikkmaskin. Det at vi har et så tverrfaglig og komplekst prosjekt i et bynært område gjør at vi kan koble sammen design og prosjektering i en totalenterprise på en god måte. Når vi snakker om denne delen av bussveien er egentlig det mest interessante å snakke om alt annet enn at det faktisk skal gå busser her, fortsetter Carstensen.

Rogaland fylkeskommune har for første gang brukt en anskaffelsesprosedyre som kalles totalentreprise med konkurransepreget dialog. Det går ut på å involvere entreprenørene tidlig, blant annet for å utnytte deres kompetanse til å finne de beste og mest økonomiske og bærekraftige løsningene. Vi ønsker å berømme Rogaland fylkeskommune for en åpen og inkluderende tilbudsprosess, noe vi mener har bidratt i stor grad til de løsninger som nå foreligger.

Sertifisering av bærekraft i anleggsfasen

CEEQUAL er et sertifiseringssystem for bærekraft i anleggsprosjekter og måler blant annet forurensning, landbruk og økologi, materialbruk og transportbruk. Dette blir også tatt i bruk på Jåttåvågen.

– CEEQUAL var egentlig ikke en del av kravspesifikasjonen, men alle parter er enige om at det er en god idé for å sikre en bærekraftig prosjektgjennomføring og måle ordentlig fra dag én. Systemet bringer alle relevante interessenter om bord og legger til rette for sterkt samarbeid og kontinuerlig kommunikasjon over hele linja, sier Carstensen.

Systemet vil fungere som et styringsverktøy for bærekraft gjennom hele design- og byggefasen.

Stolt samarbeid

Arbeidsfellesskapet tar sikte på å starte bygging allerede etter sommerferien. Planen er at strekningen skal stå ferdig i 2026. Samarbeidet mellom COWI, Risa og Kruse Smith er også noe tilbudsleder Tom Erik Carstensen trekker frem som en suksessoppskrift.

– Vi er veldig stolte av samarbeidet oss imellom, vi har jobbet utrolig tett sammen med entreprenøren helt fra før tilbudet var ute i markedet. Prosessen med å finne frem til tekniske løsninger har vært svært god og gjort at prosjektet har blitt svært mye mer kostnadseffektivt, sier Carstensen.

Illustrasjon på nye, grønne uterom og møteplasser utenfor Stadionparken i Jåttåvågen. Illustrasjon: COWI

Fakta om Bussveien Stasjonsveien–Gauselvågen

  • Strekningen er cirka to og en halv kilometer lang
  • Reguleringsplan vedtatt 19. oktober 2020
  • Kulvert under bakken for biltrafikk i Hinnasvingene
  • Lokk over den store rundkjøringen ved Jåttå videregående skole blir et sentralt knutepunkt mellom jernbane, bussvei og kollektivtrasé til nye SUS
  • Stavanger kommune planlegger en ny bydel i Jåttåvågen, Hinna Park 2.0. Her vil det komme 1500 nye boliger og 6000 nye arbeidsplasser
  • Bussveien er en utløsende faktor for å gjennomføre den planlagte utviklingen og samtidig nå målet om å få flere til å reise kollektivt
  • Når Bussveien fra Stasjonsveien til Gauselvågen er ferdig, har vi sammenhengende bussvei mellom Hillevåg og Nådlandsbråtet.
  • Vi bygger gang- og sykkelvei langs Bussveien, slik at det blir bedre for myke trafikanter
  • Bussveien er det største prosjektet i Bymiljøpakken

Ta kontakt

Tom Erik Carstensen
Senior Business Development Director
Group Market Team, Norway

Tel: +47 404 50 925