Fra venstre: Marius Sekse, digitaliseringssjef i COWI, Erik Rigstad, utviklingssjef i COWI, Jørn Christen Johnsen, markedsdirektør i COWI, Leif Nordhus, daglig leder i Madaster.

 

COWI og Madaster inngår samarbeid om digital plattform for sirkulær design

03.11.2021

Hensikten med avtalen er å ta med ombruk inn i design- og driftsfasen av bygninger og infrastruktur.

– Fremtidens ombruksrådgivning kommer til å skje via digitale løsninger. Vi er helt avhengige av digitale løsninger koblet mot digitale modeller og datakilder, sier Erik Rigstad, utviklingssjef i COWI.

Madaster er en digital materialbank for å oppfylle nye miljøkrav og dokumentasjonskrav i henhold til krav som kommer med EUs plan for en mer sirkulær økonomi.

Plattformen gir blant annet innsikt byggets karbonavtrykk, finansiell restverdi og ressursdata i bygninger og infrastruktur. Madaster er en av flere pådrivere for å standardisere data i byggenæringen slik at informasjonen kan benyttes i hele verdikjeden.

Madaster benyttes blant annet av byggeiere, utviklere, entreprenører, arkitekter, ingeniører og miljørådgivere.

– Digitalisering av byggenæringen er nødvendig. Madasters materialbank er en IT-plattform byggenæringen vil ha stor nytte av og vil være et viktig bidrag til at byggenæringen kan bli mer ressurseffektiv og mer sirkulær, sier Leif Nordhus, daglig leder i Madaster.

DRASTISK VERDIENDRING

Madaster benytter BIM-data og koblinger (APIer) til ulike datakilder som blant annet inneholder lokal produktinformasjon som livsløpsvurderinger (LCA), miljøpåvirkninger (EPDer), beregnet CO2-utslipp, osv.

– Madaster vil være med å utvikle et digitalt økosystem hvor mange ulke aktører vil bidra med ulik informasjon og ulike roller, som for eksempel en ombruksplass, logistikkløsninger, ombruksrådgivere, også videre, sier Leif Nordhus.

– Slike plattformer vil også kunne drastisk endre hvordan vi betrakter verdien av bygg og eiendom. En kvantifisering av de finansielle verdiene som er knyttet til et bestående bygg vil kunne påvirke de beslutningene vi tar ved f.eks. rehabilitering, ombygging eller avhending, sier Erik Rigstad.

Plattformen vil også skape et mer velfungerende marked for ombruk med mer omsetning. Det vil påvirke ombruksvolumet i bygninger, ifølge Rigstad.

– Det rives og kastes skremmende mye byggematerialer i dag som har lang restlevetid. Gjennom å gi materialer en digital identitet allerede fra designfasen, vil vi kunne bevare verdien av byggevarer og lukke ressurssirkelen.

– Vanligvis ville vi gått inn i et eksisterende bygg og gjennomført en miljøkartlegging og laget en potensialstudie for gjenbruk, her forbereder vi for gjenbruk allerede i designfasen av et bygg. Det gir helt nye muligheter, fortsetter han.

Et gap å fylle

Madaster kommer opprinnelig fra Nederland – et land med en økonomi som er 24,5 prosent sirkulær, ifølge rapporten Circularity Gap Report. Norge er til sammenlikning 2,4 prosent sirkulært.

Verktøy som Madaster kan bidra til bedre graden av sirkularitet for Norge, ifølge Rigstad.

– Vi vil ha tilgang til enda mer data som gir styrket kundeverdi, kraft og pålitelighet i vår rådgivning. Tilgjengelighet, pålitelighet og konsistens i datagrunnlag vil ha en sterk innvirkning på hvor mye ombruk vi kan få til.

Nå er det lansert et pionerprogram for Madaster hvor COWI og flere større byggherrer er deltakende, deriblant Statsbygg og Entra eiendom. Ratio Arkitekter er også med i programmet.

– Det er viktig at vi får utviklet en byggenæring som skaper større kundeverdi også etter at et bygg er prosjektert, bygget og overlevert. Et bygg har ofte en levetid på 20-60 år og det er et kjempepotensial for å drive mer ressurseffektiv eiendomsforvaltning gjennom digitale plattformer i byggets levetid. Da kan vi trolig også forlenge den.

Forenklet regelverk

Regjeringen varslet i sommer at de ville gjøre det lettere for byggenæringen å vedlikeholde og modernisere bygg, og øke gjenbruken av byggevarer. Nå er det et forslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet på høring.

– Veldig mye kan gjenbrukes, men det er tidvis vanskelig i dag. Forenklinger i kravene til produktdokumentasjon for ombrukte byggevarer vil redusere mange hinder vi ser i dag og gi bransjen insentiver til økt grad av ombruk. Da kan vi også i enda større grad hente verdi fra digitale plattformer som Madaster.

Ta kontakt

Erik Rigstad
Technical Director
Management Buildings/sustainable buildings, Norway

Tel: +47 911 03 541