Foto: Patriks dronetjenester

COWI og Oslo Havn inngår rammeavtale

28.10.2020

COWI vil bidra til å sikre effektiv og miljøvennlig sjøtransport til og fra Oslo havn. Videreutvikling av havneområdene vil gi økt behov for elektrifisering og ingeniørkompetanse innen ulike fagretninger. 

Oslo havn er Norges største offentlige trafikkhavn med stor trafikk av utenlandsferger, regionale og lokale ferger og en omfattende godstrafikk. I en ny rammeavtale vil COWI nå levere ingeniørtjenester innen blant annet elektrifiseringsløsninger, VA, VVS, bygningsfysikk, geoteknikk og miljø.

– Oslo havn står foran store investeringer for å sikre Oslo og landsdelen en moderne og miljøvennlig havn. Havna jobber videre med å fullføre ambisjonen om Fjordbyen, og Sydhavna skal i årene som kommer videreutvikles til en effektiv godshavn. Vi ser frem til å ha med COWI på laget for å nå vår visjon om å utvikle Oslo havn som verdens mest effektive og miljøvennlige bynære havn, sier eiendomsdirektør i Oslo havn, Åsa Nes.

Fjordbyen er navnet på de delene av Oslos havneområder som siden år 2000 har blitt utviklet fra industri- og containerområder til nye bydeler. I dag, 20 år etter Fjordbyvedtaket, er Oslo forvandlet. Fjordbyen lever sitt eget liv med turister, beboere, arbeidsplasser, badegjester og kulturliv.

Svein Ove Svendsen, Vice President Energy i COWI, ser frem til å bistå med den videre utviklingen av fremtidens havneområder.

– Vi i COWI er svært ydmyke over at Oslo Havn har valgt oss, og vi synes det er veldig spennende å få jobbe med en havn som er så fremtidsrettet og har satt seg så tydelige mål om å redusere utslipp. Vi ønsker å støtte opp om Oslo Havn sitt mål om å bli en av verdens første nullutslippshavner. Vi tror denne målsetningen er fullt oppnåelig, og da må man våge å tenke nytt og utfordre det etablerte, forteller Svendsen.

– Elektrifisering, ladeinfrastruktur, fornybar energi, energilagring og samhandling vil være sentralt i løsninger for å realisere nullutslipp. COWI har god kompetanse på dette området og vi jobber i dag med elektrifisering av havner i Norge, Danmark og Sverige, fortsetter Svendsen.

Som følge av økt elektrifisering vil Oslo Havn få et betydelig økt energibehov. For å sikre tilstrekkelig kapasitet kreves samhandling både lokalt og regionalt. COWI jobber blant annet med elektrifiseringsløsninger på prosjektet Elnett21, hvor man skaper løsninger for lokal produksjon, lagring og styring av energi mellom Stavanger lufthavn, Stavanger havn og Forus næringspark.

Foto: Oslo havn

Avtale innen alle fagområder

COWI har valgt å gå sammen med COWI Danmark og knytte til seg Hafslund E-CO som samarbeidspartnere for rammeavtalen.

– Oslo havn har behov for ingeniørkompetanse med stor faglig tyngde som kan gi råd på alle fagfelt i bygg- og anleggsprosjekter, sier prosjektleder Øyvind Sverre Pettersen i COWI.

COWI vil dessuten bidra med tjenester som tilstandsvurderinger og prosjektering av kaier og bygg.

I strategisk plan Oslo havn for 2019 – 2034 planlegges det for å ta imot 40 prosent flere passasjerer og 50 prosent mer gods.

– COWI har gjennom havneprosjekter over hele verden bygget opp tung og allsidig havneekspertise som vi mener vil sikre Oslo Havn en effektiv og miljøvennlig sjøtransport til og fra Oslo, hvor man samtidig skal minimere samfunnskostnader, fortsetter Pettersen.

Havn i verdensklasse

Visjonen til Oslo havn er å være verdens mest effektive og miljøvennlige bynære havn. Havna har utarbeidet fem strategiske prioriteringer på klima og miljø i tidsrommet 2020-2025:

  1. Stoppe klimaendringer med mer transport på sjø
  2. Mer samarbeid for økt bruk av ren energi til sjøtransport og nullutslippsløsninger på land
  3. Innovativ infrastruktur med mer lading, energieffektive bygg, areal og kaier
  4. Effektiv havnedrift uten utslipp, økt sortering og mer gjenbruk av avfall, kloakk, materialer og byggemasser
  5. Utvikle, bygge og drifte vår bynære havn som en god nabo uten utslipp til luft, vann og grunn

Ta kontakt

Svein Ove Svendsen
Vice President Energy
Energy and Renewables, Norway

Tel: +47 97479577