Foto: Sykehuset Østfold

COWI planlegger utvidelsen av akuttmottak på Sykehuset Østfold Kalnes

01.02.2021

Akuttmottaket på Sykehuset Østfold Kalnes har nådd makskapasiteten på hvor mange pasienter de kan ta inn. Sykehuset Østfold og COWI er nå i gang med å planlegge utvidelsen sammen med søsterselskapet Arkitema.

Det nye akuttmottaket skal sørge for et tryggere og mer effektivt mottak av pasienter, en oversiktlig pasientlogistikk, kortere ventetid for pasienter og bedre arbeidsforhold for helsepersonell.

– Vi er veldig glade for den fornyede tillitten fra Sykehuset Østfold og for at vi får gjennomføre dette prosjektet med de dyktige arkitektene våre i Arkitema. Vi kjenner sykehuset godt fra tidligere oppdrag, og gleder oss til å videreutvikle det til god nytte for alle innbyggerne i regionen, sier Henning Johansen, prosjektleder i COWI.

Ifølge eiendomsforvalter Heidi Lyngås i Sykehuset Østfold, blir utvidelsen til glede for både pasienter og ansatte.

– Denne utvidelsen gjør at akuttmottaket vil få et fysisk skille mellom inneliggende pasienter, og «gående» pasienter med pårørende. Økning av undersøkelsesrom gjør at pasientene vil få raskere vurdering av tilstand og videre behandling. Ansatte i akuttmottaket vil også få bedre arbeidsforhold, noe som er viktig for Sykehuset Østfold.

Fra venstre: Avdelingssjef bygninger, Jon Anders Grindahl (COWI), prosjektleder Henning Johansen (COWI) og eiendomsforvalter Heidi Lyngås (Sykehuset Øsftold) Foto: COWI

Utvider kapasitet

Akuttmottaket på Sykehuset Østfold Kalnes ble ferdigstilt 2015 og dimensjonert for mottak av 39 000 pasienter. Mottaket hadde da en framskrivningshorisont frem til 2020.

I 2018 ble Vestby kommune en del av Sykehuset Østfold HF sitt opptaksområde, noe som innebar en utvidelse med ca. 6 % i forhold til den opprinnelige dimensjoneringen.

– Akuttmottaket har siden innflytting på Kalnes hatt kapasitets- og arealmessige utfordringer for både pasienter, pårørende og medarbeidere. Det har da spesielt vært utfordringer knyttet til pasientflyt for «gående» pasienter. Mangelen på undersøkelsesrom gjør at ventetiden for pasienter er lenger enn sykehuset ønsker og sikkerheten er heller ikke godt nok ivaretatt i dagens akuttmottak, forklarer Lyngås.

Prosjektet består i å planlegge en utvidelse av dagens akuttmottak som et tilbygg i tilknytning til behandlingsbygget. Det skal bygget et tilbygg på 630 m² på ett plan, men det skal forberedes for en eventuell senere påbygging i høyden. Dette vil si at bærekonstruksjonene må dimensjoneres for fire overliggende etasjer.

Det nye akuttmottaket vil bestå av et stort og funksjonelt venteområde med ekspedisjoner som er avlåst inn til behandlingsområdet. Dette området vil ha flere undersøkelses-/behandlingsrom observasjonsrom og arbeidsområder, samt nødvendige støtterom.

Foto: Sykehuset Øsftold

Godt kjent

COWI og Arkitema bisto Sykehuset Østfold med å utvikle skisseprosjekt i 2018 som nå skal utvikles fram til entrepriseforespørsel. Teamet er derfor allerede godt kjent med løsninger på sykehuset, i alt fra peiling og fundamenter til tekniske løsninger innen ventilasjon, elektrisk forsyning, styring og automasjon.

– Et akuttmottak er spennende for en arkitekt å tegne da alle funksjoner helst skal ligge vegg i vegg. Avstanden mellom eksempelvis triagehallen og arbeidsrommet har mye å si i en travel hverdag og god oversikt gir trygghet for de ansatte. Bygget må støtte opp under en sømløs arbeidslogistikk der oppgaver skal, og må gå raskt, sier Nora Bille, arkitekt og kreativ leder i Arkitema.

Tekniske utfordringer

Ambulanseinngangen til akuttmottaket vil også få en utvidelse av inngangspartiet for å ivareta klargjøring og rengjøring av bårer.

I tillegg gjør Covid-19 situasjonen at det må gjøres noen justeringer i forhold til tidligere planer. Behandlingsrommene får tilgang til oksygen, samt at det etableres et screening-rom med direkte adgang utenfra.

– Det å tilpasse et eksisterende bygg er komplekst i seg selv, og da vi i tillegg skal gjennomføre utbyggingen samtidig som sykehuset er i full drift kan dette by på noen tekniske utfordringer, forklarer Henning Johansen i COWI.

Om Sykehuset i Østfold:

  • Sykehuset Østfold er et områdesykehus for Østfold og Vestby i Viken fylke, og er en av Østfolds største arbeidsplasser med mer enn 5000 medarbeidere.
  • Akuttmottaket i Sykehuset Østfold Kalnes ble ferdigstilt 2015, dimensjonert for mottak av 39 000 pasienter med en framskrivningshorisont frem til 2020.
  • For å sikre tilstrekkelig plass til fremtidig aktivitetsvekst, er det lagt opp til befolkningsframskriving av pasientunderlaget frem til 2035. Dette tilsvarer et volum i 2035 på 52 000 pasienter, en økning på 30 % fra 2017 – 2035
  • Beregnet folkemengde for potensielle brukere av sykehuset (2019): 317 000 personer

Ta kontakt

Henning Johansen
Prosjektleder
Buildings East, Norway

Tel: +47 404 01 418