De neste månedene skal naturforvaltere i COWI kartlegge floraen i pressområder i Østfold, Vestfold og Agder. Et viktig mål er å unngå at verdifull natur går tapt.

COWI skal kartlegge truet natur i Østfold, Vestfold og Agder

29.04.2019

COWI har vunnet anbudsrunden om kartlegging av viktige naturtyper og truede arter, på vegne av Miljødirektoratet.

Oppdraget skal løses i samarbeid med Rambøll, Rådgivende Biologer og Natur og Samfunn.

Naturforvaltere fra COWI skal de neste månedene saumfare floraen i de to tildelte prosjektområdene – ett i Østfold og ett i Vestfold og Agder.

Ønsker økt kunnskap om naturmangfold

Tap av biologisk mangfold er en av de største miljøutfordringene vi står overfor i dag. For å kunne ta riktige avgjørelser, trenger vi informasjon om dagens tilstand, endringer i det biologiske mangfoldet over tid og kunnskap om årsakene til endringene.

Miljødirektoratet har siden 2015 igangsatt prosjekter der verdifull natur skal kartlegges og analyseres, som et ledd i en nasjonal satsing på økt kunnskap om naturmangfold.

Skal kartlegge floraen i pressområder

Aksel Dvergsten, økolog i COWI, forteller at grundig kartlegging av norsk flora og truede arter er en sentral del av arbeidet med å skape et mer bærekraftig samfunn.

– Hvis vi skal lykkes med å bli bærekraftige, krever dette store omveltninger. Prosessen vil trolig generere mer infrastruktur, som i dag er en av de største «naturtyvene» vi har. Ved å gå aktivt inn og kartlegge floraen i pressområder, bidrar vi til at naturtyper og arter ivaretas, sier Dvergsten, som også er tilbuds- og prosjektleder for oppdraget og fra mai faglig leder for natur ved avdeling PLAN i COWI Norge.

– Den synkende insektsbestanden – som også rammer Norge – viser hvor sårbart økosystemet er, og hvor viktig det er at vi skaffer oss oppdatert kunnskap om naturmangfold. Ifølge en fersk rapport er det en nedgang i bestanden for førti prosent av verdens insektarter, mens én tredjedel er truet. I Norge har vi i dag over tusen truede insektarter, sier han.

Bruker ny NiN 2 kartleggingsmetodikk

Selv om COWI har faglige spydspisser innen artsmangfold og økologi, krever dette prosjektet i tillegg kunnskap om Natur i Norge 2-metodikken. Dette er et forbedret system for å kartlegge all natur i Norge, som COWIs prosjektteam har opparbeidet seg spisskompetanse på.

Teamet skal blant annet anvende ny Natur i Norge 2 metodikk (NiN) – et forbedret system for å kartlegge all natur i Norge. Her er Aksel Dvergsten avbildet med feltverktøyet som brukes – et lesebrett med en NiN-app utviklet av Miljødirektoratet.

Dvergsten understreker at deler av norsk natur allerede er kartlagt, men at det er et behov for å innhente kunnskap om enda større arealer, og samtidig øke kvaliteten på analysene.

– På denne måten blir det enklere å ta riktige avgjørelser om alt fra utbygging til vern. Det er dette som kalles kunnskapsbasert naturforvaltning, ifølge Dvergsten.

Inneholder et stort artsmangfold

Arealene som skal kartlegges av COWI i år er ifølge Dvergsten presset av vei-, bane- og hytteutbygging.

– Naturen vi skal i gang med å analysere har et stort artsmangfold. Den inneholder også skogarealer som har hatt fri vekst i lang tid, samt semi-naturlig landskap generert av menneskelig aktivitet. Ikke minst ser vi eksempler på verdifulle naturtyper som grenser til kysten og ferskvann, sier han.

Får større oppdrag

COWI vinner anbudsrunden for andre år på rad. I 2018 fikk vi tildelt én prosjektpakke, som blant annet inkluderte Hedmarksvidda. Med de to nye prosjektene, dobler vi oppdragsmengden.

– Dette er en kjempeseier for oss i COWI som jobber med naturmangfold. Det at vi vinner – og at vi lander stadig større oppdrag – kommer som et resultat av langsiktig, strategisk arbeid. I år som i fjor samarbeider vi godt med Rambøll Rådgivende Biologer og Natur og Samfunn, som vi deler prosjektpakkene med, sier Dvergsten.

Om oppdraget

 • Miljødirektoratet har totalt utlyst 17 prosjektpakker relatert til kartlegging av naturtyper i Norge i 2019. COWI har vunnet to av disse prosjektpakkene, som de deler med Rambøll, Rådgivende Biologer og Natur og Samfunn.
 • COWI skal innhente kunnskap om floraen i pressområder.
 • Områdene inneholder – eller viser tegn på – natur som er truet eller dårlig kartlagt.
  Ny Natur i Norge 2-metodikk (NiN) og årets kartleggingsinstruks fra Miljødirektoratet tas i bruk.
 • Kartleggingen skal gjøre det enklere å ta avgjørelser som involverer naturen.
 • Et viktig mål er å unngå at verdifull natur går tapt.

Natur i Norge 2 (NiN)

 • Ny og forbedret metodikk for å kartlegge all natur i Norge.
 • Skal gi fagmiljøer og institusjoner som jobber med natur et felles begrepsapparat.
 • Fremtidens grunnlag for innhenting av kunnskap om naturen i forbindelse med utredninger.
 • Vil danne kunnskapsgrunnlaget som etterspørres av offentlige myndigheter, eksempelvis Fylkesmannen, kommunen eller Klima- og miljødepartementet.
 • Nøytral metode som ikke er forankret i en interesse, eksempelvis skogbruk eller landbruk.
 • Et ledd i en nasjonal satsing på økt kunnskap om naturmangfold.
 • Mer informasjon på Artsdatabanken.no

Ta kontakt

Aksel Dvergsten
Head of Section
Landscape architecture, Norway

Tel: +47 938 57 036