Foto: Greve Biogass

COWI vinner rammeavtale for utvikling av biogassanlegget ved Den Magiske Fabrikken

11.05.2020

COWI har vunnet en rammeavtale for videreutvikling av biogassanlegget ved Den Magiske Fabrikken, på oppdrag fra Greve Biogass. Arbeidet er i gang, og COWI bistår allerede i flere prosjekter med Greve Biogass.

COWI skal bidra til å designe sirkulærøkonomiske løsninger, når det innovative biogasselskapet utvider sine anlegg. I det nye prosjektet skal matavfall og fiskeensilasje gjenvinnes til biogass til transport, og biogjødsel og grønn-CO2 til ny matproduksjon.

Rammeavtalen omfatter fagområdene vann-, avløp- og transportanlegg, avfallshåndtering og biologiske prosesser samt prosessteknikk.

– Å være en rådgiver innen teknologi som kan bidra med sirkulærøkonomiske løsninger, er motiverende. Å lykkes med sirkulærøkonomien, og å faktisk kunne skape "ekte" økonomi i det, er utfordringen. Gjennom dette prosjektet, håper vi å kunne bidra til å få et større og mer komplett anlegg som beviser at sirkulærøkonomi er lønnsomt, sier Line Diana Blytt.

Line Diana Blytt, utviklings- og markedsleder for Industri og Prosess i COWI, mener at prosjekter som Den Magiske Fabrikken, er med å bevise at sirkulærøkonomi kan gjøres lønnsomt. Foto: Ragnhild Heggem Fagerheim

 

Greve Biogass ble stiftet i 2013 for å sikre en fremtidsrettet og bærekraftig håndtering av organisk avfall i Vestfold- og Grenlandsregionen. Under navnet Den Magiske Fabrikken er det etablert et biogassanlegg hvor verdikjeder med optimal ressursutnyttelse står i fokus. Ved å gjenvinne matavfall og husdyrgjødsel gjenbrukes næringsstoffene til produksjon av ny mat i tillegg til at man har en optimalisert produksjon og bruk av biogass. Dette bidrar til en lønnsom og bærekraftig gjenvinning av ressursene, samt at det er et viktig bidrag i arbeidet med å øke markedsverdien på sluttproduktene.  

Ved biogassanlegget gjenvinnes årlig matavfall fra ca 1,2 millioner innbyggere, samt husdyrgjødsel fra 34 gårdsbruk. Det tilsvarer omtrent 65.000 tonn matavfall og 70.000 tonn husdyrgjødsel. Biogassen erstatter fossilt drivstoff til kjøretøy, biogjødsel benyttes av landbruket i Vestfold og biogjødsel og CO₂ utnyttes i et veksthus ved Den Magiske Fabrikken hvor det nå produseres klimatomater.

COWI vil bli en svært verdifull bidragsyter i det arbeidet vi skal gjøre fremover, sier Håvard Aarnes Nilsen, prosjektleder ved Greve Biogass.


– Greve Biogass utvikler og bygger biogassanlegget Den Magiske Fabrikken. Vi mener at det også er rom for mer magi enn hva vi har i dag! Greve Biogass har en ambisiøs utbyggingsplan der vi blant annet utvider produksjonskapasiteten og minimerer fraksjonene som ikke bidrar til gassutbyttet i dagens fabrikk. Prosjektavdelingen trenger derfor å utvide sin kapasitet og kompetanse, og her er rådgiveravtalene helt vesentlige. COWI vil bli en svært verdifull bidragsyter i det arbeidet vi skal gjøre fremover. Vi ønsker å innlemme rådgiverne fra COWI i vårt utvidede prosjektteam, slik at vi i fellesskap kan utforme og realisere alle våre tiltak, prosjekter og hårete målsetninger, sier Håvard Aarnes Nilsen, prosjektleder ved Greve Biogass.

Fiskeslo kan gi kortreist biogass

I tillegg til å behandle ordinært kildesortert matavfall fra husholdninger sammen med husdyrgjødsel, skal Greve Biogass med hjelp fra COWI utvikle systemer slik at det kan produseres klimavennlig biogass fra fiskeslo. COWI og datterselskapet Aquateam COWI har tidligere jobbet med samutråtningsprosjekter blant annet på Stord, i Bergen og i Stavanger.

Forsuret fiskeslo kan være med å erstatte fossilt drivstoff gjennom å bli til biogass. Foto: Ragnhild Heggem Fagerheim

 

– Vi skal se nærmere på noe som kalles fiskeensilasje, som rett og slett er sur fiskeslo. De kan da motta dette restproduktet fra fiskerinæringen og utvikle biogass av det. Det er mye fett i fisk, som gjør at det har mye energi. Det gjør at du kan lage mye biogass av det, men det krever samtidig forsiktighet i prosessen, forteller Line Diana Blytt, som er utvikling- og markedsleder for Industri og Prosess i COWI.

I rammeavtalen for Den Magiske Fabrikken skal COWI også ha ansvar for VVS-faget.

– Den oppgaven vil nok særlig handle om å begrense luktutslipp fra anlegget og sikre god energibalanse, forteller Blytt.

Sirkulærøkonom i praksis

Overordnet forteller Blytt at prosjektene til Den Magiske Fabrikken handler om å gjøre sirkulærøkonomi i praksis. Dette innebærer å skape og finne lønnsomme og trygge teknologiske løsninger for alle ledd i verdikjeden.

– Alt i alt får man utnyttet de ressursene man har, fremfor å måtte kjøpe nyskapte ressurser, forteller Line Diana Blytt.

Noen konkrete eksempler i dette prosjektet er:

  • Erstatter mineralgjødsel i landbruket: I produksjonen av biogass fra husdyrgjødsel og matavfall produseres også biogjødsel, et fullverdig gjødselprodukt som kan erstatte mineralgjødsel i landbruket. Gjennom dette prosjektet tar landbruket del i produksjonen av klimavennlig drivstoff gjennom leveranser av husdyrgjødsel, samtidig som de får tilbake biogjødsel som er enklere å håndtere og har et bedre næringsinnhold enn den gjødsla de ga fra seg. Det reduserer landbrukets behov for innkjøp av mineralgjødsel. Dette fører til en gjensidig gevinst, og et fullverdig kretsløp der næringsstoffene i matavfallet gjenvinnes til ny mat.
  • Redusere klimautslippet fra landbruket: Ved å biogassbehandle husdyrgjødsel reduseres utslippene som normalt ville oppstått i landbruket. Gassene som ville blitt frigjort ved lagring og spredning samles opp gjennom utråtningsprosessen og nyttiggjøres som energi ved å erstatte fossilt drivstoff. Høyest mulig klimaeffekt oppnås gjennom god utnyttelse av råvarene, redusert ressurstap og tilbakeføring i verdikjeden slik som det gjøres ved Den Magiske Fabrikken.
  • Erstatter innkjøpt CO₂: De fleste veksthus benytter fossilt fremstilt CO2 for å fremme planteveksten gjennom økt fotosyntese. Ved Den Magiske Fabrikken utnyttes CO2-en som renses ut i biogassproduksjonen inn i et veksthus tilknyttet biogassanlegget. Da erstattes fossil CO2 med grønn CO2 bundet gjennom fotosyntese, frigitt gjennom nedbrytningen av biomasse i biogassanlegget.
  • Produserer biogass: Gjennom lokal produksjon av biogass som oppgraderes til drivstoffkvalitet, reduseres bruken av fossilt brensel i regionen. Det at man har et framtidsrettet anlegg som kan behandle og omskape avfallet til en ressurs kan være med på å redusere kostnadene for avfallsbehandling på sikt.

Ta kontakt

Line Diana Blytt
Utviklings- og markedsleder
Industry and Process, Norway

Tel: +47 918 13 179