Foto: Nye Veier

COWI vinner rammeavtale med Nye Veier

21.08.2020

Nye Veier og COWI har signert en rammeavtale for planarbeid for vegprosjekter i hele porteføljen til Nye Veier. Avtalen omfatter utarbeidelse av formelle regulerings- og kommunedelplaner, samt annet planarbeid.

Varigheten for avtalen er på 2 år med opsjon for forlengelse i ytterligere to år. COWI har samarbeidet tett med Nye Veier på flere prosjekter de siste årene, og takker for tilliten fra selskapet.

– Vi er veldig glade for avtalen! Vi har gjort mange store planoppdrag med Nye Veier tidligere, og vi ser det som en tillitserklæring at vi får videreføre den kompetansen og det arbeidet vi har gjort i disse oppdragene, sier Tom Erik Carstensen, Markedssjef i COWI.

COWI har tidligere jobbet med reguleringsarbeid for Nye Veier på E6 Storhove – Øyer, E39 Bue – Ålgård og E18 Dørdal – Tvedestrand, i tillegg til flere verdioptimaliseringsprosjekter og to totalentrepriser; E18 Rugtvedt-Dørdal og E6 Kvål-Melhus

– Vi er svært godt fornøyd med å lande rammeavtalen for planarbeid og kontrakten med COWI. Allerede i august vil sannsynligvis de første avropene gjøres. Nye Veier har mange store prosjekter som skal gjennomføres de neste årene. Vi er helt avhengige av fremoverlente, dyktige rådgivere som bidrar for å oppnå våre mål om mer trafikksikker vei, tidligere til brukeren, sier Asbjørn Heieraas, prosjektdirektør i Nye Veier.

Tør å tenke nytt

Rammeavtalen omfatter eksempelvis kommunedelplan, områdereguleringsplan, detaljreguleringsplan og konsekvensutredninger. COWI skal lede, organisere, og drive prosessen med utarbeidelse av planene som også innebefatter saksbehandling ovenfor myndigheter og møteledelse i forbindelse med medvirkningsprosesser og offentlige høringer.

For hvert avrop vil COWI levere et komplett team som vil ivareta alle behov for å bringe planen frem til sluttbehandling i kommunene. COWI og Nye Veier har jobbet sammen i flere planprosesser, sist på den 54 km lange E18-strekningen mellom Dørdal og Tvedestrand hvor reguleringsarbeidet ble startet for kun noen uker siden.

– Nye Veier er en innovativ og fremtidsrettet kunde som tenker nytt og som tør å gå i nye retninger og utfordre det etablerte. De har en sterk miljøprofil, og på E18 er det blant annet en prioritet å redusere transportbehovet ved å legge til rette for minst mulig massetransport og dermed bidra til bedre klimaregnskap og økonomi i prosjektet. Dette gjør prosjektet meget spennende og motiverende å arbeide med for våre rådgivere sier Tom Erik Carstensen i COWI.

Målet for utbyggingen av E18 er å skape et transportsystem som er sikkert og fremmer verdiskaping i regionen, binder sammen bo- og arbeidsmarkedet og legger til rette for at transportsystemet blir samfunnsøkonomisk lønnsomt.

I rammeavtalen ligger også fokus på klimagassutslipp, natur, friluftsliv, jordvern og lokal forurensing til grunn.

– Vi vil bidra til å jobbe for minimal påvirkning fra veibygging på natur, friluftsliv og jordvern, og vi skal bidra til at reduksjon av biologisk mangfold og tap av dyrket mark unngås mest mulig. Dette gjøres ved å stille strenge miljøkrav til entreprenørene som senere skal gjennomføre prosjektene og følge opp at disse kravene oppfylles, fortsetter Carstensen.

Klimagassutslipp skal også reduseres i henhold til Nasjonal transportplan. Dette gjøres ved å stille krav om rapportering av utslipp. Hensikten er å stimulere til valg av null- og lavutslippsteknologier og klimavennlige materialer.

Etterspurt metodikk

Prosjektene krever også høye krav til digitalisering og VDC-sertifisering (Virtual Design Construction) fra universitetet i Stanford/NTNU. VDC er en etterspurt arbeidsmetodikk i veiprosjekter, og en metodikk COWI har valgt som sin foretrukne gjennomføringsform for denne type prosjekter etter å ha benyttet dette i flere av de nevnte prosjektene for Nye Veier

– Vi har etablert en egen metodikk for gjennomføring av prosesser hvor vi fokuserer på bitvis måloppnåelse langs veien med tanke tilfredshet, måloppnåelse og ytelse. Det flotte er at vi får jobbet veldig tett på både interessenter og Nye Veier når vi benytter oss av denne metodikken, sier Tom Erik Carstensen.

Foto: Nye Veier

Ta kontakt

Tom Erik Carstensen
Senior Business Development Director
Group Market Team, Norway

Tel: +47 404 50 925