COWI vinner rammeavtale om overvannshåndtering i Oslo

19.10.2020

COWI leverte det beste tilbudet da Plan- og bygningsetaten søkte rådgivere innenfor overvannshåndtering i hovedstaden. Arbeidet vil blant annet involvere en ny veileder for overvannshåndtering for Oslo kommune.

Som én av fire selskaper er COWI tildelt rammeavtale for Plan- og bygningsetaten innen overvannshåndtering og relaterte temaer. COWI scoret best blant tilbyderne, blant annet på oppdragsforståelse.

Rammeavtalen er fireårig og arbeidet igangsettes i høst.

– Det er en bekreftelse på at vi holder et godt nivå innen en tematikk vi som selskap er engasjerte i, nemlig klimatilpassing. Overvannshåndtering er i høyeste grad klimatilpassing, og arbeidene i denne rammeavtalen vil bli viktige verktøy for at Oslo skal bli en klimasikker by. Vi ser frem til de interessante oppgavene denne avtalen omfavner, sier Svein Ole Åstebøl, prosjektleder i COWI.

Ny veileder for overvann i Oslo

Arbeidet vil berøre en rekke ulike temaer: Fremtidige krav til overvannshåndtering i Oslo, hvordan man skal løse overvannsutfordringer i eksisterende bebyggelse og hvordan man skal inkludere overvann i blant annet områdereguleringer.

 Svein Ole Åstebøl er prosjektleder fra COWI.


– Overvannshåndtering er en tematikk som involverer mange etater. For utbyggere kan det være et krevende tema både i plan- og byggesaker. Dette vil tydeliggjøres og forbedres gjennom arbeidet med en ny veileder. Kommunen jobber også for å få på plass en skybruddsplan som blant annet skal tydeliggjøre flomveier i Oslo og det jobbes jevnt og trutt med åpning av vassdrag og bekker. Når dette er på plass, vil det bli enklere for utbyggere å vite hvilke krav de står overfor og hvordan de skal løse vannhåndteringen fremover.

Tiltak som gir mest effekt for pengene

De siste årene har Oslo opplevd konsekvensene av styrtregn og flom flere ganger, og både årsnedbøren og timenedbøren er økende. Nye byggeprosjekter favner i stor grad om løsninger for å imøtegå problemet. Det er ikke tilfellet for eksisterende bebyggelse, sier Åstebøl.

– Mye av dagens infrastruktur hensyntar ikke klimautvikling. Det vil kreve betydelige ombygginger. En del av oppgaven er derfor å finne ut hvor problemene ligger, slik at man kan finne ut hvilke tiltak som vil gi mest effekt for pengene. Dette vil ikke alltid være opplagt.

Helhetlige planer for fremtiden

Også bistand til kommunens arbeid med arealplanlegging er inkludert i rammeavtalen. Og nettopp her har man særlig stor mulighet til å påvirke for fremtiden, forteller Åstebøl.

Åpning av bekker er blant de viktige temaene i overvannshåndteringen. Avbildet er Bjerkedalen park i Oslo.

 

– Områdeplaner gir mulighet til å tenke helhetlig og se ting i sammenheng. Ved å definere terreng, landskap og vannhåndtering før man plasserer inn byggene og infrastrukturen, kan naturlige vannveier bli premissgivende, og man får prosjekter med lavere klimarisiko.

– Alle disse temaene vil være viktige momenter i en overvannsveileder for Oslo kommune, sier Åstebøl.

De andre selskapene som ble tildelt rammeavtale i tillegg til COWI er Asplan Viak, Grindaker og Norconsult.

Ta kontakt

Svein Ole Åstebøl
Chief Specialist
Environment and waste, Norway

Tel: +47 97740501