En massiv nedgang i CO₂-utslippene i COWI-gruppen

22.03.2021

COWIs karbonavtrykk fra daglig drift reduseres kraftig i 2020. Nå er målet å holde samme nivå i en normalsituasjon frem mot 2030.

Utslippene av CO₂-ekvivalenter falt med mer enn 55 prosent sammenlignet med 2019.Selskapet er dermed kommet nærmere målet om å redusere CO2-utslippene med 70 prosent før 2030 (sammenlignet med 2008) og med å bli CO2-nøytral innen 2050.

Den store reduksjonen i CO₂ kommer hovedsakelig av en vesentlig nedgang i reiseaktiviteten, men mindre energiforbruk og mindre pendling påvirker også resultatet.

– 2020 ga vind i seilene for beslutningen om å redusere CO2-utslippene fra vår daglige drift. Jeg er svært fornøyd med at vi allerede har oppnådd 2030-målene våre – selv om det skyldes covid-19-pandemien. Neste skritt er å vise at vi kan holde oss på samme nivå når samfunnet åpnes igjen, sier konsernsjef Lars-Peter Søbye.

Han anerkjenner at de spesielle omstendighetene og reiserestriksjonene på grunn av covid-19-nedstengingen har påvirket selskapet og at 2020-situasjonen, med ekstremt lav reisevirksomhet, ikke kan fortsette for et internasjonalt selskap med kunder over hele kloden.

– Men én ting er sikkert – vi vil aldri fly i samme omfang som vi gjorde før covid-19. 2020 viste oss at vi kan opprettholde sterke relasjoner med kundene våre selv om vi reiser mindre. Vi skal bygge videre på disse erfaringene og utnytte mulighetsrommet til å arbeide mer klimabevisst, sier han.

ARBEIDE HJEMMEFRA

Tidligere analyser av COWIs karbonavtrykk har pekt på forretningsreiser som den største enkeltfaktoren for CO2-utslipp. I 2020 ble utslipp knyttet til forretningsreiser redusert med 68 prosent sammenlignet med året før. Gjennomsnittlige forretningsreiser med fly ble redusert fra 6300 kilometer per ansatt i 2019 til 1900 kilometer i 2020.

Nedstengingen og restriksjonene i forbindelse med covid-19-pandemien har også påvirket pendlemønstre og kontordriften. Over hele verden har ansatte blitt bedt om å arbeide hjemmefra. Det har redusert behovet for pendling til og fra kontoret (28 %) og for fasilitetsstyring (45 %), som omfatter utslipp fra innkjøpt mat og drikke, kontorutstyr, generert avfall og forbruk av elektrisitet i COWIs lokaler.

Alt i alt gjorde disse reduksjonene at COWIs CO2-utslipp endte på 10 558 tonn CO₂-ekvivalenter i 2020. Til sammenligning var tallet i 2019 på 23 518 tonn, og på 61 240 tonn i startåret 2008.

Utslippene i karbonrapporten varierer fra land til land på grunn av store forskjeller i antallet ansatte, energikilder og forbruksmønstre.


Mange vanlige kontoraktiviteter ble også påvirket av nedstengingen. Ansatte tok 3 400 000 færre utskrifter i 2020 enn i 2019. CO₂-utslipp knyttet til elektrisitet ble redusert med 48 prosent. Faktisk elektrisitetsforbruk falt med 22 prosent fordi de ansatte arbeidet eksternt, og en generell reduksjon i CO₂-utslippsfaktor (CO₂ per energienhet) bidro til å senke utslippene ytterligere.

Alt i alt gikk CO2-utslippene per COWI-ansatt ned fra 3,2 tonn CO₂-ekvivalenter i 2019 til 1,5 tonn i 2020. Ytterligere elektrisitetsforbruk fra kontoreksterne ting som belysning og lading av utstyr inngår ikke i COWIs karbonrapport.

OMSETTE ORD TIL HANDLING

COWIs karbonrapport inneholder en rekke data som er samlet inn fra alle COWIs kontorer. Den følger den allment anerkjente Green House Gas (GHG)-protokollstandarden og omfatter indirekte Scope 3-utslipp fra for eksempel innkjøpte varer og forretningsreiser.

I årene som kommer, vil COWI holde fast ved reduksjonsmålene for 2030 som var på plass før pandemien: Flyreiser til interne møter skal reduseres med 50 prosent og flyreiser i forbindelse med prosjekter skal reduseres med 25 prosent sammenlignet med 2019-tallene. Der det er mulig, vil inspeksjonsbiler bli gjort om til elbiler, og COWIs firmabiler vil bli gjort om til el- eller hybridbiler.

OM BÆREKRAFT I COWI

  • Siden 2018 har COWI offentliggjort en karbonrapport som redegjør for CO₂-utslippene fra alle COWI-kontorer over hele verden.
  • I 2019 utvidet vi rapporten til å omfatte Scope 3-utslipp. Scope 1 er direkte utslipp. Scope 2 er indirekte utslipp fra innkjøpt energi. Scope 3 er indirekte utslipp lenger ned i verdikjeden, som for eksempel innkjøpte varer og forretningsreiser. Det meste av COWIs utslipp tilhører Scope 3, etterfulgt av Scope 2.
  • I 2006 signerte COWI United Nations Global Compact. Vi ønsker å bidra til å nå FNs klimamål gjennom å arbeide aktivt med retningslinjer for samfunnsansvar når det gjelder menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, korrupsjon og miljø.
  • Fremgangen innen disse retningslinjene og målene som påvirker karbonavtrykket, offentliggjøres hvert år i vår samfunnsansvarsrapport, også kalt COP-rapport. Du kan finne alle rapporter her
  • Les mer om COWIs bærekraftstrategi og mål her

Ta kontakt

May Kristin Haugen
Head of Communication
Communication NO, Norway

Tel: +47 97745057