Helle Irina i COWI skrev årets VA-oppgave

15.04.2019

Årlig deler RIF ut prisen for årets beste bacheloroppgave innen vann- og miljøteknikk. Årets vinner ble oppgaven om Leangenbekken skrevet av COWI-ansatte Helle Irina Amdahl Nyhus.

Helle Irina Amdahl Nyhus jobber til daglig som VA-ingeniør ved COWIs kontor i Trondheim. Hun skrev oppgaven sammen med Pål Herman Haugen Haferkamp. Begge to leverte oppgaven som studenter ved NTNU Fakultet for teknologi/Institutt for bygg og miljø (tidligere høgskolen i Sør Trøndelag).

Oppgaven undersøkte hvordan bekkeåpning kan fungere som et overvannstiltak for å takle dagens og fremtidens overvannsutfordringer.

– Det vi så etter hvert som oppgaven tok form, var hvordan det å gjenåpne en bekk kan ha flere positive virkninger på miljøet rundt. Det som var spennende var at vi tok utgangspunkt i et område som er planlagt utbygd, og dermed ble også oppgaven veldig virkelighetsnær, sier Helle Irina.

Gjenåpning kan løse kapasitetsutfordringer

Oppgaven het «Gjenåpning av Leangenbekken – biologisk mangfold og attraktive nærmiljø gjennom bærekraftig overvannshåndtering». Gjenåpningen legger til rette for naturlige renseprosesser i vannet, og vil slik bidra til forbedret vannkvalitet og redusert forurensing til resipient.

Oppgaven konkluderer med at en gjenåpning av Leangenbekken er et godt alternativ for å løse kapasitetsutfordringene i den originale traseen. Prosjektet har stort potensiale for å tilføre området verdier i form av samfunnsgevinster og biologisk mangfold. Studentene anbefaler en videre utredning og detaljprosjektering av bekken.

Viktig i møte med klimaendringer og urbanisering

Som studenter stod Helle Irina og Pål Herman fritt til å velge de løsningene de syntes var best og det var rom for å tenke kreativt.

– Løsningen vi fant i oppgaven viste seg å både være et godt overvannstiltak, og å ha positiv effekt på nærområdene med tanke på nærheten til vann for befolkningen og forbedret vannkvalitet for det biologiske mangfoldet, sier Helle Irina.

Hun tror at fordypning innenfor dette feltet vil bli enda viktigere med tiden, når effektene av de globale megatrendene urbanisering og klimaendringer blir enda tydeligere.

– Jeg synes dette er et interessant tema fordi vi har et klima som er i forandring samtidig som vi skal bygge og bo tettere enn vi noen gang har gjort. Denne kombinasjonen understreker at det er ekstra viktig å finne gode løsninger, både med tanke på overvannshåndtering og med tanke på å skape gode nærmiljø lokalt. Dette er en problemstilling som har kommet for å bli og som bare blir mer og mer aktuell i tiden fremover, sier Helle Irina.

Prisen utdeles av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). Hensikten med prisen er å skape oppmerksomhet rundt vannbransjen og dermed rekruttere flere studenter til å ta denne studiespesialiseringen – uavhengig av om deres arbeidssted blir hos offentlige eller private aktører etter endt studie.

Ta kontakt

May Kristin Haugen
Head of Communication
Communication NO, Norway

Tel: +47 97745057