Illustrasjon: Spinn Arkitekter

Integrerer miljøkrav i BIM

07.08.19

Ved hjelp av et sterkt BIM-team og egne programmerere, har COWI lyktes med å få miljøkrav inn i det digitale prosjekteringsarbeidet. Integreringen gjennomføres for første gang, som en del av et pilotprosjekt for Rana kommune.

Les mer om Gruben barneskole og COWIs miljøkrav i BIM i Teknisk Ukeblad (18. juli)

COWI prosjekterer nye Gruben barneskole på vegne av kommunen, som har grønn omstilling som et satsingsområde.

I denne omgangen er det miljøkrav til materialbruk som skal inn i BIM.

– En bærekraftig byggeprosess har vært på agendaen lenge, og nå har vi kommet godt i gang med å integrere miljøkravene i BIM. Entreprenørene kan ta i bruk BIM-modellen allerede. Siden COWI og arkitektene arbeider med forskjellig programvare, har vi hatt en utfordring med å importere RIM-kravene, men er nå i ferd med å lande på en løsning, sier Hilde Ramfjord, COWIs BIM-koordinator for prosjektet.

– På denne måten sørger vi for at miljøaspektet blir enda bedre ivaretatt i det tverrfaglige prosjekteringsarbeidet, og det er vi veldig stolte av, sier Ramfjord, som understreker at de har et tett samarbeid med arkitektene i SPINN arkitekter og prosjekteringsleder fra Norconsult, samt prosjektleder i Rana kommune.

Sterk BIM-organisasjon

Ramfjord sier at de har «knekt en kode» takket være en etablert BIM-organisasjon, innovasjon på programmeringsfronten og en fremoverlent kunde.

– COWI har en sterk BIM-organisasjon hvor de ulike fagområdene er representert – nå også miljø og programvareutvikling. Dette skaper et solid, tverrfaglig samarbeid med rom for innovasjon. Fag som brann og akustikk har hatt en godt etablert BIM arbeidsmetodikk i flere år, så vi har brukt erfaringene fra disse områdene for å utvikle egen applikasjon, noe som gir oss nye muligheter innenfor BIM, sier Ramfjord.

– I tillegg har vi en svært miljøbevisst, ambisiøs kunde, som er opptatt av å digitalisere mest mulig og teste nye løsninger. Dette har også fremmet vårt innovasjonsarbeid, sier hun.

COWI-kollegaer beundrer applikasjonen som beregner miljøkrav til materialbruk i prosjekteringsverktøyet Building Information Management (BIM). Fra venstre: Vibeke Nossum, Bente Veiåker Engmo og Hilde Ramfjord. (Foto: Hans-Einar Råberg)

Vaktbikkjer fra dag én

Rana kommune har hatt fokus på miljø helt fra tidlig planlegging av Gruben barneskole. Bente Veiåker Engmo, COWIs miljørådgiver i prosjektet, forteller at miljørådgivere raskt ble involvert i prosjekteringen.

– Slik har vi fått lov til å ta plass, og nærmest fungert som vaktbikkjer overfor resten av prosjekteringsgruppa. Miljøkravene skal inn digitalt, alle må ta hensyn til dem, og vi setter tydelige mål. Vi er opptatte av å lage et robust, fleksibelt bygg med lang levetid, godt inneklima og energieffektive løsninger – og med minst mulig miljøpåvirkning, sier Engmo.

– God planlegging i tidlig fase er viktig for å nå miljømålene, og BIM er et sentralt verktøy for å synliggjøre disse målene. Vi får en bedre oversikt, noe som igjen øker muligheten for å få gjennomført prosjektet innenfor budsjett, og med reduserte klimagassutslipp, sier hun.

Får mer kontroll på miljøaspektene

Implementering av miljøkrav i BIM resulterer også i økt tverrfaglig kontroll, ved at all informasjon om bygningen blir tilgjengelig på ett sted.

– Dette øker sannsynligheten for å lykkes med et klimavennlig prosjekt. Via BIM-modellen synliggjør vi at det skal benyttes byggematerialer med lav miljøpåvirkning gjennom byggets livsløp, med fravær av miljøgifter. Dette er viktig i prosjekteringen av skolebygg, sier Engmo.

Hun peker på at løsningen har et stort potensial med tanke på videre utvikling.

– Vi kan benytte oss av arbeidsmetodikken i flere prosjekter. Som et resultat kan vi tilby kundene våre en enda mer avansert BIM-modellering, hvor bærekraft spiller en større rolle en noen gang. Etter hvert ønsker vi å inkludere ytterligere elementer fra miljøoppfølgingsplanen. BREEAM-kriterier kan også være et eksempel, sier hun.

Rått miljøbygg i massivt tre

COWI er også ansvarlig for øvrige miljøaspekter i prosjekteringsarbeidet, som energieffektive løsninger og avfallssortering, samt å skape en fossilfri byggeplass. Videre har COWI bidratt i Rana kommunes arbeid med å søke om Klimasatsmidler gjennom Miljødirektoratet.

Prosjektansvarlig i Rana kommune, Jon Einar Tuven, forteller at de tar sterkt hensyn til kommunens klima- og miljøpolitikk i byggingen av Gruben barneskole, som skal stå klar til skolestart i 2021 og huse 540 elever.

– Vi ønsker at dette skal bli et rått miljøbygg i massivt tre, både innvendig og utvendig. Tre er positivt for inneklimaet, siden det regulerer fuktighet og CO2 bedre enn mange andre materialer, sier Tuven.

– Videre skal materialene blant annet være fri for miljøgifter og skadelige avgasser, og vi prioriterer svanemerkede produkter i valg av maling, gulvbelegg og bygningsdeler. Gjenbrukselementer blir også å finne, sier han.

– Som offentlig utbygger ønsker vi å gå foran med et godt eksempel, og har et kraftig fokus både på bærekraft og digitalisering. Derfor er vi veldig fornøyd med å få miljøkravene inn i BIM. Denne synliggjøringen gjør oss mer skjerpet i byggeprosessen. I tillegg får vi god dokumentasjon til ettertid. Dermed blir det enklere å gjøre oppgraderinger og vedlikehold ved behov, sier han.

Om prosjektet

  • COWI er i gang med å få miljøkrav til materialbruk inn i BIM, for første gang.
  • Programmerere i COWI har utviklet en applikasjon som gjør det mulig å lage en egen RIM-modell basert på arkitektens rom.
  • RIM-modellen tas i bruk i et pilotprosjekt for Rana kommune, som har grønn omstilling og digitalisering som satsingsområder.
  • COWI prosjekterer nye Gruben barneskole for kommunen, i tett samarbeid med kommunens rådgivere, SPINN arkitekter og prosjekteringsleder fra Norconsult.
  • Løsningen kommer som et resultat av en godt etablert BIM-organisasjon, innovasjon på programmeringsfronten, en miljøbevisst kunde med fokus på digitalisering og tidlig involvering av miljørådgivere.
  • Resulterer blant annet i en bedre tverrfaglig helhetsoversikt og synliggjøring av materialkrav.
  • Bedre oversikt øker også muligheten for å gjennomføre prosjektet innenfor budsjett, og med reduserte klimagassutslipp.

Ta kontakt

Vibeke Nossum
Project Director
Environment and waste, Norway

Tel: +47 951 54 182