Kartlegging av havbunnen i Ytre Oslofjord med båten Bruce. Foto: COWI

Kartlegger havbunn for å bevare naturmangfold under press

03.02.2022

I en ny rapport laget på bestilling av Fredrikstad kommune, kartlegger og beskriver COWI naturmangfoldet og tilstanden til havbunnen i Ytre Oslofjord.             

Oppdraget ble gjennomført i samarbeid med rådgiverne i Medins Havs och Vattenkonsulter AB og COWI på oppdrag fra Fredrikstad kommune i 2021.

Naturkartleggingen gir ny og oppdatert kunnskap om hvor det finnes viktige marine naturtyper i landnære områder.

– Vi undersøker naturtyper vi må ta ekstra godt vare på. Det har også vært viktig å fastslå om det har vært endringer fra tidligere naturkartlegginger i området, og om tilstanden er blitt bedre eller verre, forklarer Stein B. Olsen, utviklings- og markedssjef i COWI.

Fredrikstad kommune er avhengig av oppdatert kunnskap om naturverdiene som finnes, ifølge Hanna Tangvald, miljø- og landbrukssjef.

– Skjærgården er under kontinuerlig press, både med tanke på båtbruk, etablering av brygger og annen infrastruktur og ved mudring. Vi ser manglende kunnskapsgrunnlag som den største risikofaktoren for offentlig forvaltning. Med denne kartleggingen har vi nå et godt verktøy for å kunne legge til rette for forsvarlig bruk og utvikling av skjærgården, og samtidig ta vare på og hindre at det gjøres inngrep i viktige områder, sier Tangvald.

Tilbakegang av mangfold

Kartleggingen har undersøkt marine naturtyper som Miljødirektoratet har prioritert for Oslofjorden. Flere av de utrydningstruede artene som er har blitt kartlagt er nyttige for de lokale økosystemene, ifølge Olsen.

–  Vi ser for eksempel at ålegress, tareskog og ruglbunn er på tilbakegang. Ålegress og tareskog er viktig for fiskebestanden i området fordi fiskene yngler der. Ruglbunn filtrerer vann, binder karbon og fungerer som hulrom og skjulesteder for smådyr. Dette er viktig for biologisk mangfold og dermed verdt å kartlegge og verne.

Ålegress på havbunnen. Video: Medins Havs och Vattenkonsulter AB.

Av fremmedarter i området er det funnet mye av den mye omtalte Stillehavsøstersen. Den er en trussel mot den hjemlige flatøstersen og blåskjell. Arten er dessuten kjent for å skape ubehag for badegjester som skjærer seg på skjellets skarpe kanter.

– Vi har også sett at japansk drivtang har en rask ekspansjon langs den norske kysten. Den legger et dekke på havbunnen som reduserer inntak av sollys, noe som hindrer andre arter i å vokse. Dette er en fremmedart vi vil ha mindre av og den er klassifisert som en svært høy risiko for skade på biologisk mangfold, fortsetter Olsen.

Rapporten, som er utarbeidet av COWI, beskriver undersøkelser og resultater fra Natur i Norge-kartleggingen (NiN) i sjø.

– Vi gjør mye naturkartlegging i Norge på bakkenivå, men det som er under sjøen på havbunnen vet vi mindre om. Formålet har vært å få på plass et planverktøy som beskytter og tar vare på marine naturtyper som er sårbare, forteller Stein B. Olsen.

Undersøker med lyd

Samarbeidspartnerne i Medins Havs och Vattenkonsulter AB har kartlagt området i Ytre Oslofjord ved hjelp av den nyeste teknikken innen undervannskameraer og sidesøkende sonar.

En sidesøkende sonar sender ut et akustisk signal mot havbunnen som reflekteres tilbake og registrerer ekkoene på et skjermbilde. Forenklet sett kan man si at den tar bilde av havbunnen med lyd i stedet for lys.

– Det finnes andre måter å kartlegge bunnen på, som ved bruk av droner og satellittbilder. Hvis man skal få detaljerte bilder av havbunnen, må man likevel ned i dypet med kamera og andre verktøy som sonar. Det kan også være billigere og bedre å utføre enn å anvende droner. Vi har utviklet en effektiv kartleggingsløsning som vi kan bruke over hele Norge.

UNNGÅ KATASTROFE

COWI og Medins Havs och Vattenkonsulter AB utførte undersøkelsene med undervannkamera på nærmere 200 områder i fjorden med båten MV Bruce. Dataene fra kartleggingen blir lagt inn i en GIS-programvare (Geographic Information System) og gjør at man kan kartlegge og kategorisere de ulike naturtypene for senere informasjonsuthenting, for eksempel i utbyggingssaker eller ved miljøplanlegging.

– Vi har sett at flere viktige naturtyper er på tilbakegang i hele Norge. Fremmedarter som kommer fra utenlandske skip og bygging i strandsoner er bare to eksempler på aktiviteter som truer mangfoldet i fjorden. Det påvirker også kystfisket, som er en historisk ressurs for Norge. Det å kartlegge og beskytte dette er utrolig viktig arbeid. Slik kan vi unngå en varslet miljøkatastrofe, avslutter Stein B. Olsen.

Fakta om rapporten:

  • Rapporten "NiN-kartlegging av marint miljø i Fredrikstad kommune 2021" kartlegger kyststrekningen mellom Saltnessund og Grunnvika
  • Gjennomført av COWI AS i samarbeid med Medins Havs och Vattenkonsulter AB (Medins) på oppdrag for Fredrikstad kommune.
  • Formålet har vært å kartlegge prioriterte marine naturtyper langs kyststrekningen for at informasjonen kan brukes som grunnlag for beslutninger i miljø- og arealforvaltning.
  • Rapporten beskriver hvor det finnes viktige marine naturtyper, naturlig variasjon i området og endring i forhold til tidligere naturtypekartlegging.

Ta kontakt

Stein B Olsen
Utviklings- og markedssjef
Environment, Norway

Tel: +47 922 10 245