Kontrakt signert: Mandag 1. juli signerte prosjektteamet kontakten for detaljreguleringen. Fra venstre Olav Eriksen, oppdragsleder COWI, Sverre Wiborg, ass. oppdragsleder og teamleder høybru COWI, Erik Sundet, kontraktsansvarlig COWI, Nils Brandt, prosjektleder Statens Vegvesen, Arild Vestbø, planleggingsleder Statens Vegvesen.

Komplekst vegprosjekt skal sikre fastlandsforbindelse i Færder

03.07.2019

Den nye fastlandsforbindelsen skal avlaste biltrafikken i Tønsberg sentrum og Teie, og bedrer fremkommeligheten for bussene på dagens veinett. COWI har vunnet detaljreguleringen av den komplekse vegoppgraderingen.

De ca. 30.000 innbyggerne på Tjøme og Nøtterøy vil dermed få en sikrere, mer robust og mer effektiv transportforbindelse til fastlandet. Mandag 1. juli signerte COWI kontrakten for detaljregulering av den nye fastlandsforbindelsen i Færder kommune, på oppdrag fra Statens Vegvesen.

I prosjektet skal COWI utarbeide en detaljreguleringsplan for en ny veiforbindelse fra den nye Færder kommune (tidligere Nøtterøy og Tjøme) til fastlandet ved Jarlsberg travbane. Prosjektet omfatter totalt rundt 6 kilometer ny veg, tre fjelltunneler med samlet lengde ca. 3 kilometer, en høybru over Vestfjorden i form av en 600 meter lang bru, i tillegg til seks kryssområder som rundkjøringer på dagsonen av vegstrekningen.

Olav Eriksen, oppdragsleder for COWI, forteller at de har lang erfaring fra lignende vegprosjekter i Norge de siste årene, deriblant på flere strekninger på E6, E18 og E16.

– Dette er et prosjekt som engasjerer flere av COWIs kjernedisipliner, og det er et tverrfaglig prosjekt. I tillegg er det positivt å jobbe med et prosjekt som ikke bare vil bedre trafikkflyten på vegnettet, men som også har høye ambisjoner om å bedre forbindelsen for syklende og å bedre fremkommeligheten til kollektivtransporten.

Prosjektet inngår i bypakken for Tønsberg-regionen. Gjennom dette er prosjektet også et viktig tiltak for å avlaste Tønsberg sentrum for trafikk og for å legge til rette for bedre fremkommelighet for kollektivtransport mellom Tønsberg og Færder kommune.

– Forbindelsen er en forutsetning for å utvikle et godt kollektivtilbud og et godt utbygd gang- og sykkelvegnett mellom øyene og fastlandet. Den vil lette framkommeligheten og forutsigbarheten i reisetid for alle trafikantgrupper, og ha en positiv virkning både for varetransport, næringstrafikk, handlereiser og arbeidsreiser, skriver Bypakke Tønsberg på sine nettsider.

Om Bypakke Tønsberg og tiltakene i den

  • Oppgaven til Bypakke Tønsberg-regionen er å bygge et helhetlig transportsystem for regionen som er miljøvennlig, robust og effektivt. Bypakken er et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold fylkeskommune, Tønsberg kommune, Færder kommune og Statens vegvesen.
  • Det er et behov for en robust og samfunnssikker fastlandsforbindelse mellom Tønsberg og Nøtterøy, som sikrer viktige samfunnsfunksjoner. I praksis betyr det at det er behov for et alternativ til Kanalbrua, som er dagens forbindelse.
  • Det er også behov å håndtere trafikkøkningen fra forventet befolkningsvekst på en miljøvennlig måte.
  • I tillegg er det nødvendig å avlaste Tønsberg sentrum, både for å utvikle bymiljøet, og for å styrke byens konkurransekraft. En ny fastlandsforbindelse bidrar også til redusert trafikk over Teie, og gjør det til et mer levende og attraktivt sted å være.
  • Oppstart bygging ser vi for oss i 2021-2022. Byggeperioden er vanligvis om lag tre år, med åpning av ny fastlandsforbindelse i 2024-2025.

Kilde: Bypakke Tønsberg

Slik vil noen av løsningene som COWI skal detaljregulere se ut. Illustrasjoner: Statens Vegvesen

Ta kontakt

Erik Sundet
Vice president
Bridges and Geotechnical diciplines, Norway

Tel: +47 41564897