Kjernen i prosjektteamet var samlet for oppstart denne uken.


Kontrakt signert og oppstart i gang for Riksveg 4 Roa-Gran

01.09.2021

Tirsdag 31.august signerte Hæhre, Isachsen og COWI kontrakten for det nye Statens Vegvesen-prosjektet på Hadeland. Prosjektet omfatter blant annet en spennende løsning for kryssing av myrområder.

Arbeidsfellesskapet Hæhre-Isachsen (AFHI) er på utførelsessida, mens COWI er prosjekterende. På tirsdag var alle parter samlet for kontraktsignering og felles oppstart av prosjektet ved COWIs hovedkontor i Oslo. Prosjektplanleggingen gikk i gang samme dag.

– Vi har hatt et godt samarbeid i tilbudsfasen, og på oppstarten i går fikk vi bekreftet at dette er en gjeng som jobber godt sammen, forteller Frode Geir Bjørvik, som er prosjektdirektør i COWI.
Flere deler av prosjektområdet er teknisk krevende. Særlig brukte prosjektgruppa mye tid på å besvare utfordringene knyttet til løsningsvalg for Holmen bru, kryssing av myrområder, trafikkavvikling og kvalitet for ferdig anlegg i driftsfase.

Ukonvensjonell myrløsning med positivt CO₂-regnskap

En hemmelighetsfull Bjørvik røper også at prosjektteamet har jobbet mye med å få opp en spennende løsning for kryssing av myrområder på strekninga.

– Jeg vet ikke hvor mye jeg kan si ennå. Men jeg kan røpe at denne metodikken ikke er benyttet i stor skala i Norge tidligere. Det er derfor en løsning som er litt ukonvensjonell i norsk målestokk, men som er en CO₂-vennlig løsning. Sverige har blant annet god erfaring med denne metoden.

Frode Geir Bjørvik, prosjektdirektør i COWI.

– Med vår metode vil myra bevares. Der man velger å grave ut myra i vegprosjekter, får du ikke bare utslipp fra selve karbonlageret som myra er, men også utgraving og frakt av massene. Jeg gleder meg til å dele mer info om denne løsningen senere, for jeg har stor tro på at dette kan bli en miljøvennlig løsning for kryssing av myrområder som vil bli tatt mer i bruk i framtida.

Tar med overvannssuksess fra Rugtvedt-Dørdal

Prosjektet har også en spennende løsning for håndtering av overvann, som COWI tidligere har hatt god erfaring med fra E18 Rugtvedt-Dørdal.

– Det er en enkel løsning, med god kapasitet, som også er miljøvennlig å utføre. Tradisjonelt legger man plastrør i grøftene for å drenere ut vannet, men her legger vi steinkiste. Det vil si at vannet går i en steinstreng fremfor et rør. Det sparer produksjonen av plastrør, man slipper mikroplastutslipp når røret slites og det er en løsning med god kapasitet.

Starter med grunnen

AFHI ønsker byggestart for prosjektet allerede i september 2021. Det første prosjekteringsgruppen går i gang med, er en nærmere kartlegging av grunnforhold.

Grunnundersøkelser er viktige for å avdekke svakhetssoner, løsmasser og eventuell kvikkleire.

– Vi starter med grunnundersøkelser for å avgrense kvikkleireforekomstene som er avdekket i tidligere fase av prosjektet og på den måten avslutte kvikkleireutredningen vi startet på i tilbudsfasen, sier Bjørvik.

Han forteller at det er noen utfordrende grunnforhold på strekninga.

– Det er litt utfordrende løsmasseforekomster på deler av strekninga. Det liker jo vi i COWI godt. Vi har et analytisk og dyktig geo-team som er flinke til både å avdekke og håndtere risiko, sier Bjørvik.

Best, men ikke billigst

Wolfgang Mysliwietz, prosjektleder for AFHI, ser frem til å gå i gang med et ambisiøst nytt prosjekt.

– Vi har et teknisk krevende prosjekt foran oss, der vi mest sannsynligvis vil møte på noen krevende grunnforhold. Da er det viktig at vi i teamet møter utfordringene i fellesskap med alle våre dyktige folk. Det har vi god erfaring med fra tidligere prosjektsamarbeid.

Han forteller at byggherren allerede i kontrakten har stilt høye krav til klima- og miljøspørsmål.

– Vi står i et skifte der søkelyset er rettet mot ytre miljø og klimagassutslipp i bransjen. Dette vil nok bare bli enda større i årene fremover. Å prosjektere gode nye løsninger nå, med effektiv og trygg utførelse, er da viktig.

Da kontrakten gikk til AFHI for to uker siden, var det 77 millioner som skilte det dyreste og billigste tilbudet. Vinnerlaget hadde ikke det billigste tilbudet. Etter fratrekk for blant annet gode løsninger kom vinnertilbudet på 704 millioner kroner.

Hele prosjektet Riksveg 4 Roa-Lygna har en total ramme på 2,1 milliarder kroner.

Ta kontakt

Frode Geir Bjørvik
Project Director
Transport and Urban Planning, Norway

Tel: +47 40616717

Om prosjektet:

  • Delstrekningen Roa–Gran er 4,2 km.
  • Strekningen skal avløse dagens Rv.4 med 60-sone og flere trafikkulykker.
  • Stortinget vedtok finanseringen av strekningen før jul 2020.
  • Vegen skal bygges som firefelts motorveg med start 500 meter sør for Roa sentrum og til kommunegrensen mellom Lunner og Gran.
  • Reguleringsplanen ble vedtatt i februar 2015.
  • Byggestart blir september 2021.
  • Veien skal etter planen åpne før jul i 2023. Målet er altså å bygge veien på to år.