Nesten 9 av 10 er villige til å reise grønt til Tromsø sentrum

09.03.2020

En ny COWI-undersøkelse viser at 87 prosent av de som besøker Tromsø sentrum på sine fritidsreiser enten reiser "grønt" allerede eller er åpne for å gjøre det dersom tilbudet blir bedre. Tromsø er en liten storby med voksesmerter, sa panelet under lanseringen av rapporten.

Norstat har på oppdrag fra COWI gjennomført en spørreundersøkelse i seks norske byer. Undersøkelsen ser nærmere på reisemiddelvalg, motivasjon bak valgene, endringsviljen hos bilister og bruk av sentrum.

Mandag 9.mars ble rapporten for Tromsø sluppet. Rapporten kan lastes ned nederst i artikkelen. Samfunnsøkonom og mobilitetsekspert Øystein Berge fra COWI presenterte funnene.

– Tromsø har på kort tid gått fra å være en stor småby til å bli en liten storby. Tromsø har sett en enorm vekst, og har hatt 30 prosent befolkningsvekst mens Troms og Finnmark i øvrig har hatt negativ befolkningsvekst i samme periode. Når byen vokser så mye, så vil det bli helt avgjørende hvordan vi planlegger infrastrukturen her, sier Berge.

Endringsvillige bilister

Undersøkelsen har sett på fritidsreiser til Tromsø sentrum. Blant de spurte oppgir 41 prosent at de bruker bil når de skal til sentrum. Men undersøkelsen viser også at bilistene er endringsvillige: Hele 68 prosent av de som oppgav bil som transportmiddel, sier at de er villige til å la bilen stå neste gang de skal reise til sentrum – gitt at det tilrettelegges bedre for alternative transportmetoder.

Samfunnsøkonom i COWI, Øystein Berge, presenterte funnene på Byfrokost i Rødbanken. Foto: Ragnhild Heggem Fagerheim


– Det viser altså at 87 prosent av de som besøker Tromsø sentrum enten reiser kollektivt, med sykkel eller til fots allerede, eller er åpne for dette dersom reisetiden kortes ned, avgangene blir hyppigere og stasjonsnærheten bedres. Kun 11 prosent av alle sentrumsreisende anser privatbil som det eneste aktuelle transportmiddelet.

Jakten på en byvekstavtale

Tromsøværinger er også jevnt over fornøyd med kollektivtilbudet i byen. 7 av 10 av kollektivreisende oppgir at de fornøyde med kollektivtilbudet. Hos bilister er tallet lavere – 44 prosent av bilistene er tilfredse med dagens kollektivtilbud.

Tone Marie Myklevoll, leder for kommune- og byutviklingsutvalget (AP), var tydelig på at Tromsø avhenger av en byvekstavtale for å lykkes med den videre satsingen.

– Vi har store voksesmerter og vi merker det hver dag. Situasjonen er veldig kritisk. Vi har for dårlig infrastruktur på alle plan. Trailere, busser, fotgjengere og syklister krangler om den samme plassen hver dag, og som regel er det bilen som kommer ut som vinneren. Sånn kan det ikke være, sa Myklevoll under COWIs Byfrokost.

Innleggsholdere og debattdeltakere i samtale etter byfrokosten. Fra venstre: Ragni Løkholm Ramberg, Tone Marie Myklevoll, Shilan Ghadani og Martin Lægland.


Tromsø har i lengre tid jobbet for å få på plass en byvekstavtale. I januar fikk kommunen et avslagsbrev fra daværende samferdselsminister Jon Georg Dale, som skrinla planene for en byvekstavtale i 2020. I dag er en ny samferdselsminister på plass, Knut Arild Hareide.

– Vi har allerede møtt Hareide og jeg opplever det som et steg i riktig retning, selv om han sier at han ikke har mer penger i 2020. Men så lenge han har det til neste år, er vi fornøyde.

Hun understreket også at Tromsø gjennom belønningsmidlene har lyktes med noe i påvente av avtalen, blant annet gjennom å øke bussavgangene med 20 prosent.

Økonomi viktig for reisemiddelvalg

23 prosent av de som reiser kollektiv oppgir at økonomi er hovedårsaken til at de valgte dette transportmiddelet. Tallene viser at det er de med høyest inntekt som kjører mest bil.

– I Tromsø er det en svært tydelig sammenheng mellom valg av transportmiddel og inntektsnivå. Det er tydeligst i husstander med inntekt over enn halvannen million. Her er kollektivandelen kun 14 prosent, mens bilandelen er 57 prosent. For de i husstander med inntekt på under 500 000 kroner, bruker 46 prosent kollektivtransport til sentrum, mens 21 prosent reiser med privatbil, sa Øystein Berge i COWI under presentasjonen av funnene.

Om lag 100 besøkende gjestet COWIs byfrokost på Rødbanken.


Tone Marie Myklevoll sier at dette avviser en myte som hyppig ble delt før lokalvalget i 2019.

– Det jeg husker godt fra valget, var de mange som snakket om at bompenger i størst grad vil ramme mennesker med lav inntekt. I denne rapporten ser vi nå at det ikke stemmer. Å styrke kollektivtrafikken vil tvert imot hjelpe nettopp de med lavere inntekt, sa Tone Marie Myklevoll.

Turismen skaper strid om bylivet

Forrige uke skrev iTromsø at bysentrum nå har totalt 23 turistbutikker. Den siste tilskuddet, Northern Lights, åpnet nylig sine lokaler over 650 m².

Shilan Ghadani, daglig leder i Tromsø sentrum AS, blir hyppig bedt om å kommentere utviklingen i medier.

Shilan Ghadani, daglig leder i Tromsø sentrum AS.


– Tromsø er i enorm utvikling. Når jeg sier det, tror mange jeg bruker det som en unnskyldning for de tingene som skjer i byen som ikke er udelt positive. Men det er sant. Det er nå viktig at vi tør å ta valg for å få Tromsø til å bli den byen vi ønsker å være. Og jeg tror ikke det er bilbyen Tromsø vi ønsker å være.

Hun mener at sentrumsdød-diskusjoner og fokuset på turistbutikkene, forsterker et uriktig inntrykk av Tromsø som en "feilende" by.

– Vi er nødt til å slutte å rope sentrumsdød, for det er det ikke. Tromsø sentrum går veldig godt. Men det er vår jobb å sørge for at turistene legger igjen penger der vi vil ha dem. Vi er nødt til å senke prisene på leie av butikker på gateplan, dersom vi ønsker at andre typer næring skal etablere seg. Dette er det Tromsø selv som har makten til å gjøre noe med, sa Ghadani under byfrokosten.

I Tromsø sentrum kan man nå telle 23 turistbutikker. Den ferskeste, Northern Lights, strekker seg over 650 m².


Hun frykter heller ikke at bilrestriktive tiltak i sentrum vil gå negativt utover handelsnæringen.

– Mange spør meg om jeg tror at bilfritt sentrum vil bety døden for butikkene. Det tror jeg overhodet ikke, sa Shilan Ghadani.

– Vi må planlegge for den byen vi ønsker oss

Et av Tromsøs ferskeste byutviklingsprosjekter er Vervet – en ny bydel ved sjøkanten på en gammel industritomt. Ragni Løkholm Ramberg, prosjektleder i Total Eiendom, sa at noe av det første de gjorde da de gikk i gang med Vervet var å halvere antallet parkeringsplasser.

Vervet vil komme på enden av Tromsøbrua, til venstre i bildet. Foto: Ragnhild Heggem Fagerheim


– Vervet skal ikke bli en bilfri bydel, men vi er realistiske og planlegger for den utviklingen vi både tror og håper at skal komme. Jeg tror ikke at selvkjørende biler er science fiction. I tillegg, hvis du jobber i sentrum og bor på Vervet, så trenger du ikke bil i hverdagen.

De jobber nå med på å få på plass en delebilpool som skal dekke bilbehovet for hytteturer, markaturer og lignende. I tillegg vil de ha en elsykkelpool og gode sykkelpakeringsfasiliteter.

Ramberg sa også at man i alt for liten grad i dag planlegger for den fremtida vi faktisk ønsker oss.

– Det er en hårfin balanse mellom å tilrettelegge for det nødvendige vi trenger av vei og biltilgjengelighet og å tilrettelegge for en utvikling man ikke vil at skal komme. Jeg mener man burde ta tilbake alle gratis parkeringplasser til offentlig ansatte. Det er ingen grunn til å tilrettelegge for kjøring. Mer vei gir økt trafikk.

Hovedfunnene i Tromsø-rapporten:

 • Last ned hele rapporten her.
 • 59 prosent av de som besøker Tromsø sentrum på fritiden reiser enten med kollektivtransport, sykkel eller gange i dag. De som reiser kollektivt utgjør den største gruppen med 34 prosent, mens 25 prosent går eller sykler. 41 prosent kjører bil når de skal til Tromsø sentrum.
 • Hele 68 prosent av de som oppgav bil som transportmiddel, oppgir at de er villige til å la bilen stå neste gang de skal reise til sentrum. Det gjør at nesten 9 av 10 reiser – eller er villige til å reise – bærekraftig inn til sentrum.
 • De med høyest inntekt kjører mest bil. Bilandelen øker i takt med husstandens samlede inntekt, og følgelig synker kollektivandelen desto mer penger husstanden tjener. Med andre ord er det de som bor i husstander med høyest inntekt som bruker privatbilen mest.
 • Det største spriket mellom kollektiv- og bilandel blant de som bor i husstander med inntekt på mer enn halvannen million. Her er kollektivandelen kun 14 prosent, mens bilandelen er 57 prosent. For de i husstander med inntekt på under 500 000 kroner, bruker 46 prosent kollektivtransport til sentrum, mens 21 prosent reiser med privatbil.
 • I tillegg oppgir 23 prosent av de kollektivreisende at økonomi er hovedårsaken til at de velger nettopp dette transportmiddelet.
 • Undersøkelsen viser at de kollektivreisende i gjennomsnitt bruker mest penger per tur til Tromsø sentrum (716 kroner). Deretter kommer bilister (591 kroner) og gående/syklende (541 kroner).
 • Tallene for antall reiser til Tromsø sentrum den siste måneden er i snitt 8, 12 og 15 for henholdsvis bilister, kollektivreisende og gående/syklende.
 • Ved å se på totalsummen for penger lagt igjen i løpet av en måned finner vi at det er de gående og syklende som legger igjen mest penger i bysentrum.
 • 7 av 10 kollektivreisende fornøyde med det lokale kollektivtilbudet. Andelen hos bilistene er lavere (44 prosent)
 • 29 prosent – uavhengig av transportmetode – har shopping som hovedformål med reisen til sentrum. Tett på følger bar-/kafé-/restaurantsbesøk med 28 prosent.

Ta kontakt

Ragnhild Heggem Fagerheim
Kommunikasjonsrådgiver
Communication NO, Norway

Tel: +47 902 39 413