Foto: Ragnhild Heggem Fagerheim / COWI

Ny rapport: Kraftnettet på Jæren må bygges ut for å håndtere det grønne skiftet

28.06.2022

Kommunene på Jæren har gått sammen for å samle kunnskap og kartlegge situasjonen for tilgang på energi i regionen i en ny rapport fra COWI. 

Rapporten peker på flere utfordringer som deles på tvers av kommunegrensene på Jæren. 

– Klimautslippene skal ned og alle er enige om at elektrifisering er en stor del av løsningen. Men hva dette innebærer blir ofte ikke adressert og her må politikerene på banen.  Vi har nemlig ikke kapasitet i nettet til å gjennomføre en så ambisiøs elektrifisering som den grønne omstillingen krever, sier Ingrid Klokk, prosjektleder i COWI.

Elektrifisering av transportsektoren og økt behov fra kraftkrevende industri legger ekstra stort press på forsyningssituasjonen i dag og i årene som kommer. 

–  Regionen som helhet vil ha en anstrengt forsyningssituasjon mot 2030 med de tidsplanene for tiltak som nå foreligger. Om vi ikke får opp farten vil det kunne legge begrensninger på elektrifiseringstempoet, fortsetter Klokk. 

Utslipp og lokale energikilder

Det slippes totalt ut 1,45 millioner tonn CO₂-ekvivalenter per år i utredningsområdet, som består av ni kommuner, deriblant Stavanger. Over halvparten av klimagassutslippene kommer fra transportsektorene som forbrenner fossilt drivstoff. Det estimeres et behov for ekstra forbruk på 0,85 TWh elektrisk energi for å elektrifisere transportsektoren. 

Andre betydelige utslipp i regionen er naturgassbruk, forbrenning av fossilt avfall og jordbruk.

Figur 1: Totale utslipp per kommune etter sektor. Transport og industri står for store deler av utslippene i Stavanger. Kilde: Miljødirektoratet

– Rapporten er viktig for å få en bedre forståelse for hvordan energien brukes i dag, og hva som er muligheten framover knyttet til energiøkonomisering (enøk) og økt bruk av lokale energikilder, forteller Jane Nilsen Aalhus, miljøvernsjef i Stavanger kommune.

Rapporten viser at det er enøk-potensiale i eksisterende bygninger med et sparepotensial på ca. 0,9 TWh/år i regionen, og det er estimert at det kan bygges ca. 7000 varmepumpeanlegg til boligbygg og næringsbygg.

Kraftnettet er ryggraden

Av andre lokale energikilder anbefaler rapporten blant annet økt bruk av solenergi, med et potensial for regionen på opp mot 1,6 TWh/år. 

– Det er mulig å ta i bruk eksisterende tak og fasader for å minimere miljøpåvirkningen av tiltakene. Solkraft kan spille en stor rolle for regionens energiproduksjon, sier Ingrid Klokk i COWI.

De to store biogassanlegget på Mekjarvik og Grødaland har også kapasitet til å motta mer enn de behandler i dag. Det totale biogasspotensialet på Jæren ligger mellom 60 – 100 GWh/år avhengig av lønnsomheten ved produksjon av biogass fra husdyrgjødsel. 

Klokk i COWI mener likevel at nøkkelen til en bedret energisituasjon først og fremst ligger i utbyggingen av nettet

– Selv om lokale tiltak er vel og bra må vi anerkjenne at det er kraftnettet som er selve ryggraden i energiforsyningen. Det er essensielt for klimaet at vi opprettholder elektrifiseringstempoet og det er viktig for regionens konkurransekraft. Vi anbefaler derfor at utbygging av kraftnettet kommer høyt på dagsorden og blir en del av kommunenes strategier, understreker Klokk.

Fakta om Klimanettverk Jæren:

  • Består av kommunene Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time, Hå og Kvitsøy. 
  • Koordinert av Gabriele Brennhaugen, rådgiver i Klima- og miljøavdelingen i Stavanger kommune.
  • Opprettet i 2016 og jobber særlig med å redusere klimagassutslipp i landbruket.
  • Nettverket har engasjert COWI for å etablere et oppdatert kunnskapsgrunnlag knyttet til energi- og klimasituasjonen i utredningsområdet.

Ta kontakt

COWI employee Ingrid Gabrielsen Klokk

Ingrid Gabrielsen Klokk
Project Development Manager
Energy and Renewables, Norway

Tel: +47 48278774