Ny teknologi kvalitetssikrer grønne infrastrukturinvesteringer

27.04.2021

Et nytt digitalt verktøy fra COWI og Infotiles setter helt nye standarder for planlegging av grønn mobilitet og hjelper med å forebygge trengsel i trafikken.

COWI og Urbantech-startupen Infotiles skriver teknologisk historie i Danmark: Sammen har de utviklet et dashboard for grønn mobilitet som vil hjelpe byer med å planlegge fremtidens infrastrukturinvesteringer på en smartere og grønnere måte.

Dashboardet er helt anonymisert og registrerer personbilers samlede trafikkmønstre. Dataen er crowdsourcet, og finnes dermed kun på et aggregert nivå. Dette gjør at man ikke kan registrere enkeltpersoners reiser.

Med Dashboardet får man likevel unike innsikter i data som hvor lenge en reise varer og hvor vi kjører fra og til. Verktøyet er bygget på en løsning fra Connected Cars, som leverer sanntidsdata fra ca. fem prosent av alle danske biler. Michael Knørr Skov, Vice President for byplanlegging og transport i COWI, forteller mer om verktøyet:

– Det grønne mobilitetsdashboardet setter nye standarder for datainnsikter i biltrafikken. Før var disse dataene låst til hver enkelt bil. Ved å samle data om kjøremønstre, avstander og hastighet, gir det beslutningstakere på transportområdet mulighet til å vurdere effekten av de store planlagte investeringene i infrastruktur. Det kan være ombygning av veier, etablering av sykkelstier, optimering av kollektivtrafikk og oppsetning av ladestasjoner til elbiler.

Potensiale i Norge

René Lund Hansen, avdelingssjef for vei- og transportplanlegging i COWI Norge, ser at det er potensiale for å få til noe lignende her hjemme.

– I Norge er topografien veldig annerledes enn i Danmark og kjøremønstrene er også svært forskjellig fra om du befinner deg i by eller i distriktene på grunn av lengre avstander og ulikt kollektivtilbud. Vi ser riktig nok en trend også her med mer datadrevne verktøy. Innen transportplanlegging ser vi også en økende digitalisering av veisektoren. Gode data har helt klart enorm markedsverdi, sier Hansen.

Tillegg til reisevaneundersøkelsen

I Norge gjennomfører Samferdselsdepartementet årlige reisevaneundersøkelse som utforsker trafikkmønstre for å gi nøkkeltall til nasjonal transportplanlegging. Løsninger for innsamling av data i mindre skala enn reisevaneundersøkelsen kan være en fordel, ifølge Hansen.

– I reisevaneundersøkelsen har man muligheten til å utvide med fylkesvise spørsmål og noen takker ja til dette. Da er det mulig å få mer geografiske avgrensede undersøkelser. Et dashboard som Infotiles tilbyr gjør at vi kan se enda mer detaljert i sanntid hvor reiser foregår, og det kan gi noen fordeler, ikke bare for bilister, men også for syklister, gående og for de som bruker andre kjøretøy.

Bytt bilen med sykkel på korte turer

Forskning viser halvparten av sykkelturene i Norge er under 3 km. Med det nye grønne mobilitetsdashboardet kan beslutningstakere nå basere fremtidige investeringer i sykkelstier på strekninger i byene, hvor mange biler kjører svært korte turer. Samtidig kan man planlegge for turer som starter og slutter nær kollektivknutepunkter, hvor det finnes en bussholdeplass eller togstasjon i nærheten. Dashboardet kan også bidra til å sette grønne trafikkmål, for eksempel om en andel av trafikken på de store fartsårene skal foregå med kollektiv trafikk.

Støtter elbilpotensiale

Med den nye grønne mobilitetsløsningen kan beslutningstakerne få en unik databasert innsikt i hvor bilister er parkert over lenger tid. Det vil være opplagte steder å plassere nye ladestasjoner til elbiler, og gjør det enklere for befolkningen å velge fossilfrie transportformer.

Forbedrer fremtidens trafikksikkerhet

Fremover vil beslutningstakere også kunne forbedre trafikksikkerheten ved bruk av dashboardet. Det kan kartlegge hvor på veiene det skjer store hastighetsendringer som ved plutselig stans. Samtidig kan man særlig i de store byene bruke verktøyets sanntidsdata til å gjøre trafikkmodeller enda mer nøyaktige.

Infotiles: Leverer en smartbyplattform for både intelligente biler, smarte bygninger og optimering av vann. Løsningen streamer data på tvers av sensorer, vedlikeholdssystemer, åpne datakilder, m.m. Dette gir mulighet for løpende analyse og modellering i sanntid. Dermed kan man handle på opplysningene som kommer fra byen og strømselskaper, og utarbeide analyser og prognoser, som i siste instans skaper mer intelligente og bærekraftige byer.

COWI: COWI er en ledende rådgiverbedrift som skaper verdi for kunder, borgere og samfunn gjennom våre unike 360°-løsninger. COWI har eksperter i verdensklasse innen ingeniørkunst, miljø og samfunnsøkonomi og angriper utfordringer fra ulike vinkler. Slik skaper vi mer sammenhengende løsninger for våre kunder, og en mer bærekraftig og sammenhengende verden.

Ta kontakt

Michael Knørr Skov
Senior Market Director
Society and Utilities, Denmark

Tel: +45 56 40 27 81