Slik kan solkraft og vindkraft kombineres på Smøla

03.03.2023

I en rapport fra COWI og Institutt for energiteknikk (IFE) på oppdrag av Møre og Romsdal fylkeskommune anbefales det å bygge ut en hybrid solcelle- og vindkraftpark som kan forsyne over 10 000 husholdninger i regionen med strøm årlig.

Fylkeskommunens idé om å kombinere et solkraft- og vindkraftverk svarer på tre store utfordringer knyttet til det grønne skiftet, nemlig tilgang til arealer, begrenset nettkapasitet og befolkningsaksept.

– Møre og Romsdal fylkeskommune er veldig fornøyd med resultatet av utredningen og arbeidet som COWI og IFE har gjort for oss. Det er spesielt interessant å se hvordan produksjonen fra sol og vind utfyller hverandre så godt, og hvordan produksjonen kan utnytte eksisterende nettinfrastruktur på Smøla på en god måte. Lokal fornybar elektrisitetsproduksjon er spesielt verdifullt når utfordringene i det grønne skiftet skal løsest, sier prosjektleder Per Oterholm i Møre og Romsdal Fylkeskommune.

Rapporten undersøker tre alternativer for utbygging av solcellepaneler i vindparken, hvorav den anbefalte løsningen går ut på installering av solkraft uten å bygge ut ekstra nettkapasitet. 

– Dette er det beste alternativet fordi det gir lavest investeringskostnad og minst mulig naturinngrep. Vi finner god synergi mellom sol- og vindkraft, altså kan man installere ganske mye solkraft uten å utvide strømnettet. Kraftsituasjonen står i dag høyt på den politiske agendaen, og vi hører hele tiden at vi må bygge ut mer for å møte fremtidens behov. Ingen utbygging er uten nedsider, men vi mener at dette alternativet kan være et godt kompromiss, sier Nils Rusås Ruud, prosjektleder i COWI.

Usikker lønnsomhet

Alternativ to foreslår inkludering av et batteri som en mellomlagringsløsning i parken, og i alternativ tre dekker man nesten hele vindparken med solceller, som også vil kreve utbygging av nettet. 

I det anbefalte alternativet har man sett at lønnsomheten i prosjektet er svært avhengig av kraftpriser og installasjonskost for solcellepanelene.

– Ingen av alternativene til utbygging av solkraft er vurdert som lønnsomme med de forutsetningene vi har lagt til grunn. Dette kommer blant annet av at installasjonskostnaden er stor siden panelene må installeres på berg og ikke på flat mark. Forutsetningene er likevel usikre og hvis installasjonskostnadene skulle bli lavere eller strømprisene bli høyere enn forutsatt, kan en utbygging av solkraft på Smøla likevel bli lønnsom, forklarer Ruud.

Digital tvilling konkretiserer

Den digitale tvillingen av parken er en digital modell som beskriver et fysisk system. Siden det fysiske anlegget ikke eksisterer må den digitale modellen bygges opp med informasjon om hvilke paneler og invertere som skal benyttes, installasjonsretning og størrelse av anlegget. Den digitale tvillingen regner ut elektrisk energi fra systemet basert på forholdet mellom elektrisk produksjon fra et solkraftverk og ytre værparametere, som solinnstråling, temperatur og vind.

 – Den digitale tvillingen vi har utviklet i prosjektet muliggjør rask og presis vurdering av produksjonspotensialet og behovet for nettutbygging for ulike alternative solkraftverk. Tvillingen er fleksibel og kan ta inn informasjon om for eksempel vindkraftproduksjon, nettbegrensninger, og batterikapasitet. Ved å ta inn nåverdier av værparametere vil tvillingen også kunne benyttes i en operasjonell fase hvor den kan forutsi fremtidig produksjon og informere operatører om potensielle problemer ved anlegget, sier Heine Nygard Riise, seniorforsker ved IFE.

Lokal effekt

I tillegg til å undersøke tekniske løsninger, har rapporten tatt for seg de samfunnsøkonomiske ringvirkningene av en integrert solcelle- og vindpark, og mulig innvirkning på forskning og utvikling.

– Det vil naturlig nok være mye aktivitet under byggefasen og det vil gi ringvirkninger i lokalmiljøet. I driftsfasen vil det være noen ekstra årsverk på solparken, kanskje 11-12 personer, og det vil også være en effekt ved økt eiendomsskatt til kommunen, sier Per Oterholm i Møre og Romsdal Fylkeskommune.

– I tillegg vil et hybrid kraftverk, som vi har svært lite av i Norge, ha en god læringseffekt som vil kunne være basis for mange masteroppgaver og doktorgrader. Smøla var Europas største vindpark en periode, så man har litt historie når det kommer til å være i front, supplerer Ruud i COWI.

Fakta:

  • Rapportnavn: Utredning solenergi Smøla. Skrevet av COWI og IFE på oppdrag av Møre og Romsdal fylkeskommune.
  • Utforsker samlokalisering av solkraft og vindkraft som gir flere fordeler, blant annet bedre utnyttelse av areal og bruk av eksisterende infrastruktur, som veier og strømnett.
  • Rapporten omhandler energipotensialet ved tre ulike alternativer for utbygging i vindparken.
  • Det anbefalte alternativet for vind og sol vil gi en ekstra soleffekt på 240 MWp, nok til ca. 10 000 husholdninger i løpet av et år.
  • Samlet brukte Møre og Romsdal Møre fylke13 TWh i 2021.

Ta kontakt

Nils Rusås Ruud
Sivilingeniør Energi og miljø
Energy and Industry, Norway

Tel: +47 40414818